ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26-ก.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอชะอวด

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขอนหาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.50 1 1 4.50 1 1 4.50 0 0 0.00 1 1 4.50
ควนหนองหงษ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.25 2 2 4.25 2 2 4.25 0 0 0.00 2 2 4.25
ชะอวด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 75.70 9 10 75.70 9 10 75.70 0 0 0.00 9 10 75.70
ท่าประจะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 54 62 358.55 54 62 358.55 54 62 358.55 0 0 0.00 54 62 358.55
ท่าเสม็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 81 94 488.15 81 94 488.15 80 93 487.15 1 1 1.00 81 94 488.15
นางหลง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 56 68 375.25 56 68 375.25 56 68 375.25 0 0 0.00 56 68 375.25
บ้านตูล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
วังอ่าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 27 94.75 19 27 94.75 16 20 90.00 3 7 4.75 19 27 94.75
เกาะขันธ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 81 95 504.60 81 95 504.60 81 95 504.60 0 0 0.00 81 95 504.60
เขาพระทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 20.25 3 3 20.25 3 3 20.25 0 0 0.00 3 3 20.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75 2 2 0.75
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 14.25 5 5 14.25 5 5 14.25 0 0 0.00 5 5 14.25
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
พริกไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
มะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.50 3 3 2.50 0 0 0.00 3 3 2.50 3 3 2.50
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 258 273 1,474.25 258 273 1,474.25 258 273 1,474.25 0 0 0.00 258 273 1,474.25
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 17.75 7 7 17.75 7 7 17.75 0 0 0.00 7 7 17.75
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 10.20 2 2 10.20 2 2 10.20 0 0 0.00 2 2 10.20
สละอินโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.25 2 2 4.25 2 2 4.25 0 0 0.00 2 2 4.25
สะตอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 57 59 390.50 57 59 390.50 57 59 390.50 0 0 0.00 57 59 390.50
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.30 1 1 8.30 1 1 8.30 0 0 0.00 1 1 8.30
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ไผ่หวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00