ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดกระบี่ อำเภอเกาะลันตา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คลองยาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศาลาด่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.88 1 1 0.88 1 1 0.88 0 0 0.00 1 1 0.88
เกาะกลาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 18 137.00 10 10 27.00 26 28 164.00 10 10 27.00 16 18 137.00 26 28 164.00
เกาะลันตาน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39 39 110.50 39 39 110.50 39 39 110.50 0 0 0.00 39 39 110.50
เกาะลันตาใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 117.00 0 0 0.00 7 7 117.00 0 0 0.00 7 7 117.00 7 7 117.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 27.00 10 10 27.00 10 10 27.00 0 0 0.00 10 10 27.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 4.00 0 0 0.00 8 8 4.00 0 0 0.00 8 8 4.00 8 8 4.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 16.00 39 39 110.50 42 42 126.50 39 39 110.50 3 3 16.00 42 42 126.50
ไฮโดรโปรนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.88 1 1 0.88 1 1 0.88 0 0 0.00 1 1 0.88