ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-มิ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งต่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ท่างิ้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 14.50 7 7 14.50 4 4 7.50 3 3 7.00 7 7 14.50
นาวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 16.00 1 1 16.00 1 1 16.00 0 0 0.00 1 1 16.00
บางดี 0 0 0.00 8 33 15.75 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.00 10 35 23.75 1 1 6.00 1 1 2.00 2 2 8.00
ปากคม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
ปากแจ่ม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำภูรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 4.00 2 3 4.00 0 0 0.00 2 3 4.00 2 3 4.00
วังคีรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 9 18.00 8 9 18.00 0 0 0.00 8 9 18.00 8 9 18.00
หนองช้างแล่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 7 4.80 1 7 4.80 1 7 4.80 0 0 0.00 1 7 4.80
ห้วยนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 6.00 1 2 6.00 0 0 0.00 1 2 6.00 1 2 6.00
ห้วยยอด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 6 8.50 3 6 8.50 3 6 8.50 0 0 0.00 3 6 8.50
เขากอบ 0 0 0.00 3 17 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 5 19 8.25 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00
เขาปูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 10 14.00 6 10 14.00 3 6 6.00 3 4 8.00 6 10 14.00
ในเตา 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 7 7 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชะอม 0 0 0.00 6 6 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 10 10 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.00 2 2 7.00 2 2 7.00 0 0 0.00 2 2 7.00
บวบ 0 0 0.00 8 8 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 20.50 2 2 20.50 2 2 20.50 0 0 0.00 2 2 20.50
ผักกูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ผักบุ้ง 0 0 0.00 6 6 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักหวาน 0 0 0.00 5 5 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 8 8 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มังคุด 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 30.00 17 17 33.00 7 7 8.00 9 9 22.00 16 16 30.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 21 36.00 21 21 36.00 5 5 9.00 16 16 27.00 21 21 36.00
ลางสาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10