ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอฉวาง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กะเปียด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 9 35.10 8 9 35.10 8 9 35.10 0 0 0.00 8 9 35.10
ฉวาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 6.50 1 4 6.50 1 4 6.50 0 0 0.00 1 4 6.50
นากะชะ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 4 7 21.00 5 8 26.00 5 8 26.00 0 0 0.00 5 8 26.00
นาเขลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 0 0 0.00 7 7 16.00 8 8 18.50 8 8 18.50 0 0 0.00 8 8 18.50
นาแว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 8.50 2 3 8.50 2 3 8.50 0 0 0.00 2 3 8.50
ละอาย 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.50 0 0 0.00 39 54 192.00 42 57 200.50 42 57 200.50 0 0 0.00 42 57 200.50
ห้วยปริก 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 16.00 0 0 0.00 12 12 26.00 18 18 42.00 18 18 42.00 0 0 0.00 18 18 42.00
ไสหร้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 13 47.70 10 13 47.70 9 12 46.60 1 1 1.10 10 13 47.70

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 75.50 20 20 75.50 20 20 75.50 0 0 0.00 20 20 75.50
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 27.00 0 0 0.00 65 69 215.40 75 79 242.40 75 79 242.40 0 0 0.00 75 79 242.40
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 14.80 6 6 14.80 6 6 14.80 0 0 0.00 6 6 14.80
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 3.00 2 2 8.00 2 2 8.00 0 0 0.00 2 2 8.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 42.60 12 12 42.60 11 11 41.50 1 1 1.10 12 12 42.60
ไฮโดรโปรนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 2 1.50