ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดกระบี่ อำเภอลำทับ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ดินอุดม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 20.00 2 3 20.00 2 3 20.00 0 0 0.00 2 3 20.00
ดินแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 33 412.00 31 33 412.00 31 33 412.00 0 0 0.00 31 33 412.00
ทุ่งไทรทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ลำทับ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 9 97.00 5 9 97.00 5 9 97.00 0 0 0.00 5 9 97.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 47.00 4 4 47.00 4 4 47.00 0 0 0.00 4 4 47.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 28 362.00 28 28 362.00 28 28 362.00 0 0 0.00 28 28 362.00
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
ขมิ้นชัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักหวานบ้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 23.00 2 2 23.00 2 2 23.00 0 0 0.00 2 2 23.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 33.00 2 2 33.00 2 2 33.00 0 0 0.00 2 2 33.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.00 2 2 8.00 2 2 8.00 0 0 0.00 2 2 8.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 23.00 3 3 23.00 3 3 23.00 0 0 0.00 3 3 23.00