ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-มิ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอสวี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ครน 0 0 0.00 7 7 47.50 1 1 7.50 0 0 0.00 75 79 702.70 83 87 757.70 60 64 501.70 16 16 208.50 76 80 710.20
ด่านสวี 0 0 0.00 4 4 22.50 0 0 0.00 0 0 0.00 5 6 60.00 9 10 82.50 5 6 60.00 0 0 0.00 5 6 60.00
ทุ่งระยะ 0 0 0.00 1 1 30.00 0 0 0.00 0 0 0.00 44 45 276.20 45 46 306.20 41 41 237.20 3 4 39.00 44 45 276.20
ท่าหิน 0 0 0.00 38 45 407.50 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.50 40 47 415.00 2 2 7.50 0 0 0.00 2 2 7.50
นาสัก 0 0 0.00 25 25 196.91 0 0 0.00 0 0 0.00 38 41 260.50 63 66 457.41 33 36 217.00 5 5 43.50 38 41 260.50
นาโพธิ์ 0 0 0.00 34 34 247.50 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 66.00 44 44 313.50 10 10 66.00 0 0 0.00 10 10 66.00
วิสัยใต้ 0 0 0.00 3 3 22.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 17 156.85 19 20 178.85 12 13 92.85 4 4 64.00 16 17 156.85
สวี 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 6 53.75 4 7 55.75 3 6 53.75 0 0 0.00 3 6 53.75
เขาค่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 33.00 0 0 0.00 120 137 1,088.78 122 139 1,121.78 121 138 1,111.78 1 1 10.00 122 139 1,121.78
เขาทะลุ 0 0 0.00 6 6 23.00 1 1 9.00 0 0 0.00 50 60 313.70 57 67 345.70 49 58 288.70 2 3 34.00 51 61 322.70

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 16.50 0 0 0.00 32 32 368.85 34 34 385.35 19 19 175.35 15 15 210.00 34 34 385.35
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 1 1 1.41 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.41 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 81 81 364.28 81 81 364.28 81 81 364.28 0 0 0.00 81 81 364.28
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
ทุเรียน 0 0 0.00 40 40 315.50 2 2 33.00 0 0 0.00 193 193 1,588.15 235 235 1,936.65 195 195 1,621.15 0 0 0.00 195 195 1,621.15
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 128.00 11 11 128.00 2 2 8.00 9 9 120.00 11 11 128.00
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 111.00 11 11 111.00 5 5 54.00 6 6 57.00 11 11 111.00
ผักหวานป่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 4 4 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 49.00 13 13 62.00 9 9 49.00 0 0 0.00 9 9 49.00
มะพร้าว 0 0 0.00 76 81 669.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 116.00 89 94 785.00 13 13 116.00 0 0 0.00 13 13 116.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 28 115.20 28 28 115.20 27 27 113.70 1 1 1.50 28 28 115.20
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 101.50 17 17 101.50 17 17 101.50 0 0 0.00 17 17 101.50
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 24.00 1 1 24.00 1 1 24.00 0 0 0.00 1 1 24.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.50 3 3 3.50 3 3 3.50 0 0 0.00 3 3 3.50