ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-มิ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กำโลน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 37 240.50 23 37 240.50 23 37 240.50 0 0 0.00 23 37 240.50
ขุนทะเล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 83 110 526.75 83 110 526.75 83 110 526.75 0 0 0.00 83 110 526.75
ท่าดี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 57.50 7 13 57.50 7 13 57.50 0 0 0.00 7 13 57.50
ลานสกา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 58 80 464.00 58 80 464.00 58 80 464.00 0 0 0.00 58 80 464.00
เขาแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 20 90.00 12 20 90.00 12 20 90.00 0 0 0.00 12 20 90.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
จำปาดะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.00 2 2 6.00 2 2 6.00 0 0 0.00 2 2 6.00
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 28 140.50 26 28 140.50 26 28 140.50 0 0 0.00 26 28 140.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 7.50 3 3 7.50 3 3 7.50 0 0 0.00 3 3 7.50
ผักกูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.00 3 3 8.00 3 3 8.00 0 0 0.00 3 3 8.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.00 2 2 6.00 2 2 6.00 0 0 0.00 2 2 6.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 176 195 1,132.50 176 195 1,132.50 176 195 1,132.50 0 0 0.00 176 195 1,132.50
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 41.50 15 15 41.50 15 15 41.50 0 0 0.00 15 15 41.50
ลางสาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 17.00 3 3 17.00 3 3 17.00 0 0 0.00 3 3 17.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.00 2 2 8.00 2 2 8.00 0 0 0.00 2 2 8.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไพล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00