ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26-ก.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กำโลน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 37 240.50 23 37 240.50 23 37 240.50 0 0 0.00 23 37 240.50
ขุนทะเล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 86 110 530.25 86 110 530.25 75 96 464.75 11 14 65.50 86 110 530.25
ท่าดี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 58.00 7 13 58.00 5 11 41.00 2 2 17.00 7 13 58.00
ลานสกา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 59 80 462.00 59 80 462.00 51 71 425.00 8 9 37.00 59 80 462.00
เขาแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 23 82.00 14 23 82.00 10 18 46.00 4 5 36.00 14 23 82.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
จำปาดะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.00 2 2 6.00 2 2 6.00 0 0 0.00 2 2 6.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ถั่วงอกหัวโต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 28 140.50 26 28 140.50 22 24 127.50 4 4 13.00 26 28 140.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 7.50 3 3 7.50 3 3 7.50 0 0 0.00 3 3 7.50
ผักกูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.00 3 3 8.00 3 3 8.00 0 0 0.00 3 3 8.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.00 2 2 5.00 1 1 1.00 1 1 4.00 2 2 5.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 175 194 1,122.50 175 194 1,122.50 155 173 987.00 20 21 135.50 175 194 1,122.50
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 45.50 15 15 45.50 12 12 43.00 3 3 2.50 15 15 45.50
ลางสาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 17.00 3 3 17.00 3 3 17.00 0 0 0.00 3 3 17.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.00 2 2 8.00 2 2 8.00 0 0 0.00 2 2 8.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
โต้วเหมี่ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไพล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00