ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วป่า

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คึกคัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 35.00 3 4 35.00 3 4 35.00 0 0 0.00 3 4 35.00
ตะกั่วป่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 9 14.55 5 9 14.55 3 7 4.53 2 2 10.02 5 9 14.55
ตำตัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 25.50 7 7 25.50 3 3 9.50 4 4 16.00 7 7 25.50
บางนายสี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50 75 310.37 50 75 310.37 43 65 282.08 7 10 28.29 50 75 310.37
บางม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 39 46 312.36 40 47 313.36 39 46 312.86 1 1 0.50 40 47 313.36
บางไทร 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 18 20 144.76 19 21 147.76 18 19 147.68 1 2 0.08 19 21 147.76
โคกเคียน 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 10.00 0 0 0.00 33 34 135.75 39 40 145.75 38 39 142.25 1 1 3.50 39 40 145.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรีนคอรัล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.30 1 1 0.30 1 1 0.30 0 0 0.00 1 1 0.30
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.18 2 2 0.18 2 2 0.18 0 0 0.00 2 2 0.18
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
จำปาดะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 7.50 4 4 7.50 4 4 7.50 0 0 0.00 4 4 7.50
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 28 330.00 27 28 330.00 27 28 330.00 0 0 0.00 27 28 330.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.18 2 2 0.18 2 2 0.18 0 0 0.00 2 2 0.18
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 3.00 4 4 3.00 4 4 3.00 0 0 0.00 4 4 3.00
ผักโขม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.08 3 3 0.08 2 2 0.06 1 1 0.02 3 3 0.08
มะเขือยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 73.50 0 0 0.00 98 112 547.75 118 132 621.25 107 118 567.50 11 14 53.75 118 132 621.25
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 13.50 6 6 13.50 6 6 13.50 0 0 0.00 6 6 13.50
ลางสาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50
สะตอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 1 1 2.50 1 1 2.50 0 0 0.00 1 1 2.50
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
เห็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
โหระพา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
ใบแมงลัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.13 4 4 4.13 1 1 0.08 3 3 4.05 4 4 4.13