ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วป่า

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คึกคัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 33.00 2 2 33.00 2 2 33.00 0 0 0.00 2 2 33.00
ตะกั่วป่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 2 2 10.02 3 3 13.02 3 3 13.02 0 0 0.00 3 3 13.02
ตำตัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 16.00 4 4 16.00 4 4 16.00 0 0 0.00 4 4 16.00
บางนายสี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.08 9 9 40.54 10 10 40.62 10 10 40.62 0 0 0.00 10 10 40.62
บางม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 24 25 271.50 25 26 286.50 25 26 286.50 0 0 0.00 25 26 286.50
บางไทร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 3 4 30.08 4 5 31.08 4 5 31.08 0 0 0.00 4 5 31.08
โคกเคียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 6.50 1 1 3.50 4 4 10.00 4 4 10.00 0 0 0.00 4 4 10.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรีนคอรัล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07 1 1 0.07 0 0 0.00 1 1 0.07
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 29 350.00 28 29 350.00 28 29 350.00 0 0 0.00 28 29 350.00
มะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 25.50 12 12 50.00 18 18 75.50 18 18 75.50 0 0 0.00 18 18 75.50
ไฮโดรโปรนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.08 3 3 4.05 4 4 4.13 4 4 4.13 0 0 0.00 4 4 4.13