ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดระนอง อำเภอกระบุรี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จ.ป.ร. 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 46.50 0 0 0.00 76 119 672.75 90 133 719.25 89 131 715.25 1 2 4.00 90 133 719.25
น้ำจืด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 40.50 8 8 40.50 8 8 40.50 0 0 0.00 8 8 40.50
น้ำจืดน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 0 0 0.00 1 1 9.00 2 2 18.00 2 2 18.00 0 0 0.00 2 2 18.00
บางใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 7.00 1 2 7.00 1 2 7.00 0 0 0.00 1 2 7.00
ปากจั่น 0 0 0.00 0 0 0.00 4 5 34.00 0 0 0.00 21 22 113.58 25 27 147.58 18 19 108.58 7 8 39.00 25 27 147.58
มะมุ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 50 70 419.07 51 71 422.07 19 28 120.82 32 43 301.25 51 71 422.07
ลำเลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 3.00 37 51 188.25 39 53 197.25 37 50 189.75 2 3 7.50 39 53 197.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 34.50 6 6 34.50 6 6 34.50 0 0 0.00 6 6 34.50
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00
กะหล่ำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 14.50 0 0 0.00 12 12 84.50 16 16 99.00 15 15 96.00 1 1 3.00 16 16 99.00
กาแฟโรบัสต้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 13.00 2 2 13.00 2 2 13.00 0 0 0.00 2 2 13.00
จำปาดะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 33 165.00 33 33 165.00 32 32 164.00 1 1 1.00 33 33 165.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 44.00 4 4 44.00 4 4 44.00 0 0 0.00 4 4 44.00
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 38 297.00 35 38 297.00 3 3 33.00 32 35 264.00 35 38 297.00
ผักกูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ผักหวานป่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 66.00 6 6 66.00 6 6 66.00 0 0 0.00 6 6 66.00
มะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 15.00 1 1 3.00 115 122 606.25 121 128 624.25 111 118 561.25 10 10 63.00 121 128 624.25
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 68.00 0 0 0.00 23 24 95.50 34 35 163.50 30 31 158.50 4 4 5.00 34 35 163.50
ลางสาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 1 1 2.50 1 1 2.50 0 0 0.00 1 1 2.50
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.75 3 3 4.75 1 1 3.00 2 2 1.75 3 3 4.75
ส้มเขียวหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
หมาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 14.00 3 3 14.00 0 0 0.00 3 3 14.00 3 3 14.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00 3 3 3.00 0 0 0.00 3 3 3.00
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04 1 1 0.04 0 0 0.00 1 1 0.04
เห็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.83 4 4 0.83 4 4 0.83 0 0 0.00 4 4 0.83
เห็ดฟาง 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 0 0 0.00 1 1 0.25 3 3 1.25 3 3 1.25 0 0 0.00 3 3 1.25
เห็ดภูฏาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.25 1 1 1.25 1 1 1.25 0 0 0.00 1 1 1.25