ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดระนอง อำเภอกระบุรี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จ.ป.ร. 0 0 0.00 2 2 4.00 4 4 11.50 16 25 104.00 45 72 378.75 67 103 498.25 64 100 484.25 1 1 10.00 65 101 494.25
น้ำจืด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 5 5 23.00 6 6 28.00 6 6 28.00 0 0 0.00 6 6 28.00
น้ำจืดน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 18.00 1 2 18.00 1 2 18.00 0 0 0.00 1 2 18.00
บางใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
ปากจั่น 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 11.00 1 1 1.00 15 15 81.58 18 18 93.58 18 18 93.58 0 0 0.00 18 18 93.58
มะมุ 0 0 0.00 2 2 8.00 0 0 0.00 4 5 29.50 14 22 101.82 20 29 139.32 18 27 131.32 0 0 0.00 18 27 131.32
ลำเลียง 0 0 0.00 2 2 15.00 5 6 24.00 4 5 15.00 27 35 137.25 38 48 191.25 36 46 176.25 0 0 0.00 36 46 176.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 34.50 6 6 34.50 6 6 34.50 0 0 0.00 6 6 34.50
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00
กะหล่ำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 96.00 15 15 96.00 15 15 96.00 0 0 0.00 15 15 96.00
กาแฟโรบัสต้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ทุเรียน 0 0 0.00 3 3 17.50 0 0 0.00 8 8 41.00 18 18 82.50 29 29 141.00 26 26 123.50 0 0 0.00 26 26 123.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 44.00 4 4 44.00 3 3 34.00 1 1 10.00 4 4 44.00
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 33.00 3 3 33.00 3 3 33.00 0 0 0.00 3 3 33.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.50 3 3 52.00 4 4 55.50 4 4 55.50 0 0 0.00 4 4 55.50
มะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มังคุด 0 0 0.00 3 3 9.50 11 12 46.50 18 19 92.00 61 65 278.25 93 99 426.25 90 96 416.75 0 0 0.00 90 96 416.75
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 16.00 18 18 97.00 25 25 113.00 25 25 113.00 0 0 0.00 25 25 113.00
ลางสาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ส้มเขียวหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 2 2 1.50 3 3 2.50 3 3 2.50 0 0 0.00 3 3 2.50
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04 1 1 0.04 0 0 0.00 1 1 0.04
เห็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.83 4 4 0.83 4 4 0.83 0 0 0.00 4 4 0.83
เห็ดฟาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.25 3 3 1.25 3 3 1.25 0 0 0.00 3 3 1.25
เห็ดภูฏาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.25 1 1 1.25 1 1 1.25 0 0 0.00 1 1 1.25