ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดระนอง อำเภอกระบุรี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จ.ป.ร. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 88 143 853.00 88 143 853.00 88 143 853.00 0 0 0.00 88 143 853.00
น้ำจืด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 14 94.00 11 14 94.00 11 14 94.00 0 0 0.00 11 14 94.00
น้ำจืดน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 18.00 1 2 18.00 1 2 18.00 0 0 0.00 1 2 18.00
บางใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 7.00 1 2 7.00 1 2 7.00 0 0 0.00 1 2 7.00
ปากจั่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 101 131 1,517.50 101 131 1,517.50 101 131 1,517.50 0 0 0.00 101 131 1,517.50
มะมุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 89 120 978.25 89 120 978.25 89 120 978.25 0 0 0.00 89 120 978.25
ลำเลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42 63 324.25 42 63 324.25 42 63 324.25 0 0 0.00 42 63 324.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 34.50 6 6 34.50 6 6 34.50 0 0 0.00 6 6 34.50
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 146.00 20 20 146.00 20 20 146.00 0 0 0.00 20 20 146.00
กาแฟโรบัสต้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 13.00 2 2 13.00 2 2 13.00 0 0 0.00 2 2 13.00
จำปาดะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 157.50 32 32 157.50 32 32 157.50 0 0 0.00 32 32 157.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 79.00 9 9 79.00 9 9 79.00 0 0 0.00 9 9 79.00
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 166 197 2,211.00 166 197 2,211.00 166 197 2,211.00 0 0 0.00 166 197 2,211.00
ผักกูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ผักหวานป่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 58.00 5 5 58.00 5 5 58.00 0 0 0.00 5 5 58.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 140 149 833.75 140 149 833.75 140 149 833.75 0 0 0.00 140 149 833.75
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 37 218.50 36 37 218.50 36 37 218.50 0 0 0.00 36 37 218.50
ลางสาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 1 1 2.50 1 1 2.50 0 0 0.00 1 1 2.50
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.75 2 2 1.75 2 2 1.75 0 0 0.00 2 2 1.75
ส้มเขียวหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
หมาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 14.00 3 3 14.00 3 3 14.00 0 0 0.00 3 3 14.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00 3 3 3.00 0 0 0.00 3 3 3.00
เห็ดฟาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00
เห็ดภูฏาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25