ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-พ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดระนอง อำเภอกระบุรี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จ.ป.ร. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 92 144 860.75 92 144 860.75 83 133 715.25 9 11 145.50 92 144 860.75
น้ำจืด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 14 94.00 11 14 94.00 8 8 40.50 3 6 53.50 11 14 94.00
น้ำจืดน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 18.00 1 2 18.00 1 2 18.00 0 0 0.00 1 2 18.00
บางใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 7.00 1 2 7.00 1 2 7.00 0 0 0.00 1 2 7.00
ปากจั่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 102 131 1,517.50 102 131 1,517.50 94 120 1,341.00 8 11 176.50 102 131 1,517.50
มะมุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 90 126 990.28 90 126 990.28 52 78 473.28 38 48 517.00 90 126 990.28
ลำเลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 42 62 318.25 43 63 324.25 42 62 287.25 1 1 37.00 43 63 324.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 34.50 6 6 34.50 6 6 34.50 0 0 0.00 6 6 34.50
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00
กะหล่ำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 19 19 140.00 20 20 146.00 20 20 146.00 0 0 0.00 20 20 146.00
กาแฟโรบัสต้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 13.00 2 2 13.00 2 2 13.00 0 0 0.00 2 2 13.00
จำปาดะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 157.50 32 32 157.50 32 32 157.50 0 0 0.00 32 32 157.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 79.00 9 9 79.00 5 5 47.50 4 4 31.50 9 9 79.00
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 166 197 2,211.00 166 197 2,211.00 124 149 1,586.50 42 48 624.50 166 197 2,211.00
ผักกูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ผักหวานป่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 66.00 6 6 66.00 6 6 66.00 0 0 0.00 6 6 66.00
มะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 140 149 840.25 140 149 840.25 120 127 623.25 20 22 217.00 140 149 840.25
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 37 218.50 36 37 218.50 34 35 163.50 2 2 55.00 36 37 218.50
ลางสาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 1 1 2.50 1 1 2.50 0 0 0.00 1 1 2.50
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.75 3 3 4.75 3 3 4.75 0 0 0.00 3 3 4.75
ส้มเขียวหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
หมาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 14.00 3 3 14.00 3 3 14.00 0 0 0.00 3 3 14.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00 3 3 3.00 0 0 0.00 3 3 3.00
เห็ดฟาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.25 3 3 1.25 3 3 1.25 0 0 0.00 3 3 1.25
เห็ดภูฏาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.25 1 1 1.25 1 1 1.25 0 0 0.00 1 1 1.25