ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพังงา อำเภอท้ายเหมือง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งมะพร้าว 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 19 206.00 110 120 1,571.50 126 140 1,797.50 93 98 1,223.50 32 41 554.00 125 139 1,777.50
ท้ายเหมือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04 1 1 0.04 0 0 0.00 1 1 0.04
นาเตย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.14 2 3 1.14 2 3 1.14 0 0 0.00 2 3 1.14
บางทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 106.00 17 17 106.00 17 17 106.00 0 0 0.00 17 17 106.00
ลำภี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 105.00 14 14 105.00 14 14 105.00 0 0 0.00 14 14 105.00
ลำแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 31.50 3 3 31.50 3 3 31.50 0 0 0.00 3 3 31.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ปาล์มน้ำมัน 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 19 206.00 133 143 1,787.00 149 163 2,013.00 116 121 1,439.00 32 41 554.00 148 162 1,993.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 19.00 9 9 19.00 9 9 19.00 0 0 0.00 9 9 19.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.30 1 1 0.30 1 1 0.30 0 0 0.00 1 1 0.30
เห็ดฟาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.80 1 1 0.80 1 1 0.80 0 0 0.00 1 1 0.80
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.08 2 2 0.08 2 2 0.08 0 0 0.00 2 2 0.08