ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพังงา อำเภอท้ายเหมือง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งมะพร้าว 2 2 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 125 141 1,754.50 127 143 1,763.50 125 141 1,754.50 0 0 0.00 125 141 1,754.50
ท้ายเหมือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 46.04 7 7 46.04 7 7 46.04 0 0 0.00 7 7 46.04
นาเตย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.14 2 3 1.14 2 3 1.14 0 0 0.00 2 3 1.14
บางทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 106.00 17 17 106.00 17 17 106.00 0 0 0.00 17 17 106.00
ลำภี 13 14 161.00 0 0 0.00 1 1 26.00 0 0 0.00 35 37 388.00 49 52 575.00 36 38 414.00 0 0 0.00 36 38 414.00
ลำแก่น 15 15 2.28 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 31.78 32 32 34.06 17 17 31.78 0 0 0.00 17 17 31.78

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ปาล์มน้ำมัน 15 16 170.00 0 0 0.00 1 1 26.00 0 0 0.00 175 193 2,299.00 191 210 2,495.00 176 194 2,325.00 0 0 0.00 176 194 2,325.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 19.00 9 9 19.00 9 9 19.00 0 0 0.00 9 9 19.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.30 1 1 0.30 1 1 0.30 0 0 0.00 1 1 0.30
เห็ดฟาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.80 1 1 0.80 1 1 0.80 0 0 0.00 1 1 0.80
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 0.28 14 14 0.28 14 14 0.28 0 0 0.00 14 14 0.28
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง) 6 6 0.11 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 0.11 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า) 4 4 0.09 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.09 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว) 5 5 2.09 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.08 7 7 2.17 2 2 0.08 0 0 0.00 2 2 0.08