ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดสตูล อำเภอควนกาหลง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ควนกาหลง 0 0 0.00 0 0 0.00 26 26 62.00 0 0 0.00 17 25 74.50 43 51 136.50 32 38 86.50 11 13 50.00 43 51 136.50
ทุ่งนุ้ย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 75 91 293.50 75 91 293.50 28 33 102.50 47 58 191.00 75 91 293.50
อุใดเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 35 97.00 27 35 97.00 10 13 30.00 17 22 67.00 27 35 97.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จำปาดะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 26 26 62.00 0 0 0.00 2 2 4.50 28 28 66.50 28 28 66.50 0 0 0.00 28 28 66.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 20 45.50 19 20 45.50 5 5 9.50 14 15 36.00 19 20 45.50
ผักกูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 38.00 14 14 38.00 8 8 24.00 6 6 14.00 14 14 38.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 72 75 229.50 72 75 229.50 31 32 85.50 41 43 144.00 72 75 229.50
สะตอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34 35 131.50 34 35 131.50 9 9 26.50 25 26 105.00 34 35 131.50
ไผ่ตงหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00