ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กะมิยอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00 2 2 2.00 1 1 1.00 3 3 3.00
คลองมานิง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.00 4 4 4.00 2 2 2.00 2 2 2.00 4 4 4.00
ตะลุโบะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 16.00 10 10 16.00 0 0 0.00 10 10 16.00 10 10 16.00
บานา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
บาราเฮาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50
ปะกาฮะรัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00
ปุยุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 12 10.75 11 12 10.75 8 9 9.25 3 3 1.50 11 12 10.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.67 2 2 1.67 2 2 1.67 0 0 0.00 2 2 1.67
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.50 4 4 4.50 3 3 3.50 1 1 1.00 4 4 4.50
มันเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.00 2 2 6.00 0 0 0.00 2 2 6.00 2 2 6.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 20.58 19 19 20.58 7 7 7.58 12 12 13.00 19 19 20.58
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
อ้อยคั้นน้ำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 8.50 5 5 8.50 0 0 0.00 5 5 8.50 5 5 8.50