ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28-พ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา อำเภอสะเดา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งหมอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 8 31.25 5 8 31.25 1 2 1.25 4 6 30.00 5 8 31.25
ท่าโพธิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 15.00 4 4 15.00 0 0 0.00 4 4 15.00 4 4 15.00
ปริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 41 136.00 36 41 136.00 28 33 102.50 8 8 33.50 36 41 136.00
ปาดังเบซาร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 16 81.50 11 16 81.50 4 7 20.50 7 9 61.00 11 16 81.50
พังลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 7.00 3 5 7.00 2 4 1.00 1 1 6.00 3 5 7.00
สะเดา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 17.37 4 10 17.37 3 9 13.37 1 1 4.00 4 10 17.37
สำนักขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 13.00 3 3 13.00 0 0 0.00 3 3 13.00 3 3 13.00
สำนักแต้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 24 107.00 17 24 107.00 7 12 66.00 10 12 41.00 17 24 107.00
เขามีเกียรติ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 44.00 2 3 44.00 0 0 0.00 2 3 44.00 2 3 44.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.00 2 2 8.00 1 1 4.00 1 1 4.00 2 2 8.00
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ดอกขจร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.25 2 2 3.25 2 2 3.25 0 0 0.00 2 2 3.25
ถั่วงอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
ถั่วงอกหัวโต,โต้วเหมี่ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 62.00 11 11 62.00 1 1 4.00 10 10 58.00 11 11 62.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มะพร้าวน้ำหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
มะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 30.50 8 8 30.50 3 3 8.00 5 5 22.50 8 8 30.50
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 63 68 318.00 63 68 318.00 35 40 160.00 28 28 158.00 63 68 318.00
วอเตอร์เครส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
สะตอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เห็ดภูฏาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เห็ดฮังการี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50