ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดสตูล อำเภอละงู

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กำแพง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00 1 1 1.00 2 2 2.00 3 3 3.00
น้ำผุด 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 8 11 25.82 9 12 29.82 2 5 8.82 7 7 21.00 9 12 29.82
ละงู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 2.50 3 4 2.50 3 4 2.50 0 0 0.00 3 4 2.50
เขาขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 20 36.88 11 20 36.88 10 19 33.88 1 1 3.00 11 20 36.88
แหลมสน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 58 59 92.25 59 60 92.75 58 59 92.25 1 1 0.50 59 60 92.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 1.00 1 1 0.50 1 1 0.50 2 2 1.00
จำปาดะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ทุเรียนกระดุม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ทุเรียนชะนี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 3.44 4 4 3.44 4 4 3.44 0 0 0.00 4 4 3.44
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 6.50 5 5 6.50 4 4 3.50 1 1 3.00 5 5 6.50
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 16 16 36.82 17 17 40.82 10 10 19.82 7 7 21.00 17 17 40.82
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.94 5 5 5.94 3 3 3.94 2 2 2.00 5 5 5.94
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 58 58 91.75 58 58 91.75 58 58 91.75 0 0 0.00 58 58 91.75
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25