ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดยะลา อำเภอรามัน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กอตอตือร๊ะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 10.00 5 5 10.00 1 1 3.00 4 4 7.00 5 5 10.00
กายูบอเกาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 24 64.00 24 24 64.00 12 12 25.00 12 12 39.00 24 24 64.00
กาลอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 14 57.00 13 14 57.00 7 8 33.00 6 6 24.00 13 14 57.00
กาลูปัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.00 2 2 7.00 0 0 0.00 2 2 7.00 2 2 7.00
จะกว๊ะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 30.00 8 8 30.00 1 1 4.00 7 7 26.00 8 8 30.00
ตะโล๊ะหะลอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00
ท่าธง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 10 10.00 3 10 10.00 1 8 4.00 2 2 6.00 3 10 10.00
บาลอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 17.50 6 6 17.50 0 0 0.00 6 6 17.50 6 6 17.50
บาโงย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 17.00 4 4 17.00 0 0 0.00 4 4 17.00 4 4 17.00
บือมัง 0 0 0.00 1 2 2.00 0 0 0.00 17 17 51.00 49 52 122.00 67 71 175.00 40 43 99.00 26 26 74.00 66 69 173.00
ยะต๊ะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 35 73.50 30 35 73.50 8 10 14.00 22 25 59.50 30 35 73.50
วังพญา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 9.00 4 4 9.00 2 2 4.00 2 2 5.00 4 4 9.00
อาซ่อง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 10.00 4 4 10.00 0 0 0.00 4 4 10.00 4 4 10.00
เกะรอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 9 47.00 8 9 47.00 0 0 0.00 8 9 47.00 8 9 47.00
เนินงาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
โกตาบารู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 21.50 8 8 21.50 1 1 2.00 7 7 19.50 8 8 21.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ข้าวโพดฝักอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ทุเรียน 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 62 64 184.50 62 64 184.50 15 15 42.00 47 49 142.50 62 64 184.50
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มังคุด 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 43.00 13 13 44.00 5 5 10.00 7 7 33.00 12 12 43.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 51.00 99 104 275.00 116 121 326.00 56 60 136.00 60 61 190.00 116 121 326.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เห็ดนางรม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เห็ดฮังการี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50