ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-พ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ท่าคา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 6 6 45.00 7 7 54.00 0 0 0.00 7 7 54.00 7 7 54.00
บางช้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 8.00 16 16 57.94 22 22 65.94 11 11 36.69 11 11 29.25 22 22 65.94
บางนางลี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 21.75 0 0 0.00 51 52 209.58 56 57 231.33 53 54 214.83 3 3 16.50 56 57 231.33
บางแค 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 59.25 29 32 69.00 48 51 128.25 6 8 18.50 42 43 109.75 48 51 128.25
ปลายโพงพาง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.75 0 0 0.00 9 10 55.25 10 11 58.00 10 11 58.00 0 0 0.00 10 11 58.00
วัดประดู่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 15 17 135.50 16 18 137.50 14 16 132.50 2 2 5.00 16 18 137.50
สวนหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 16.00 11 14 42.00 13 16 59.50 3 3 5.50 10 13 54.00 13 16 59.50
อัมพวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 17.27 9 10 17.27 3 4 7.27 6 6 10.00 9 10 17.27
เหมืองใหม่ 1 1 20.00 10 10 36.00 3 4 9.00 0 0 0.00 51 60 313.85 65 75 378.85 47 57 277.10 7 7 45.75 54 64 322.85
แควอ้อม 0 0 0.00 1 1 4.00 7 11 20.25 2 2 6.25 44 56 1,155.60 54 70 1,186.10 42 58 1,155.10 11 11 27.00 53 69 1,182.10

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.30 1 1 2.30 1 1 2.30 0 0 0.00 1 1 2.30
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.25 3 3 26.00 42 44 318.55 47 49 348.80 32 34 228.80 15 15 120.00 47 49 348.80
มะพร้าวน้ำหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 9.00 3 3 9.00 2 2 8.00 1 1 1.00 3 3 9.00
มะพร้าวอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
ลิ้นจี่ 0 0 0.00 10 10 36.00 3 3 3.00 1 1 3.00 45 45 1,160.00 59 59 1,202.00 48 48 1,163.00 1 1 3.00 49 49 1,166.00
ส้มจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ส้มแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ส้มโอ 1 1 20.00 1 1 4.00 14 14 43.00 26 26 71.50 170 173 602.18 212 215 740.68 127 128 494.43 83 85 222.25 210 213 716.68
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
เห็ดถั่งเช่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
เห็ดหูหนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.31 2 2 0.31 2 2 0.31 0 0 0.00 2 2 0.31