ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-มิ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส อำเภอบาเจาะ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาเยาะมาตี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 36 39.25 36 36 39.25 31 31 33.25 5 5 6.00 36 36 39.25
บาเจาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40 40 42.21 40 40 42.21 27 27 24.21 13 13 18.00 40 40 42.21
บาเระเหนือ 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ปะลุกาสาเมาะ 4 4 8.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 44 44 75.00 48 48 83.25 43 43 72.00 1 1 3.00 44 44 75.00
ลุโบะสาวอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 21.00 18 18 21.00 18 18 21.00 0 0 0.00 18 18 21.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
มะพร้าว 5 5 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 9.75 7 7 9.75 7 7 9.75 0 0 0.00 7 7 9.75
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 131 131 167.71 131 131 167.71 112 112 140.71 19 19 27.00 131 131 167.71