ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส อำเภอบาเจาะ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาเยาะมาตี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 36 39.25 36 36 39.25 31 31 33.25 5 5 6.00 36 36 39.25
บาเจาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40 40 42.21 40 40 42.21 27 27 24.21 13 13 18.00 40 40 42.21
บาเระเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
ปะลุกาสาเมาะ 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 90 133 141.33 91 134 141.58 89 132 138.33 1 1 3.00 90 133 141.33
ลุโบะสาวอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 21.00 18 18 21.00 18 18 21.00 0 0 0.00 18 18 21.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50 50 50.58 50 50 50.58 50 50 50.58 0 0 0.00 50 50 50.58
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 13.13 18 18 13.13 18 18 13.13 0 0 0.00 18 18 13.13
ลองกอง 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 154 154 179.59 155 155 179.84 135 135 152.59 19 19 27.00 154 154 179.59
สละอินโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13