ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส อำเภอสุคิริน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ภูเขาทอง 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 221 278 589.50 222 279 594.50 194 250 509.50 27 28 80.00 221 278 589.50
มาโมง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 57 109 166.00 57 109 166.00 42 92 125.00 15 17 41.00 57 109 166.00
ร่มไทร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 92.20 25 25 92.20 25 25 92.20 0 0 0.00 25 25 92.20
สุคิริน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 52 57 127.50 52 57 127.50 43 48 107.50 9 9 20.00 52 57 127.50
เกียร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 9.50 2 2 9.50 1 1 1.50 1 1 8.00 2 2 9.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 18.50 6 6 18.50 6 6 18.50 0 0 0.00 6 6 18.50
มังคุด 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 248 253 585.00 249 254 590.00 240 245 559.00 8 8 26.00 248 253 585.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 146 146 226.50 146 146 226.50 102 102 118.50 44 44 108.00 146 146 226.50
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 28 97.20 28 28 97.20 28 28 97.20 0 0 0.00 28 28 97.20
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37 37 55.50 37 37 55.50 34 34 40.50 3 3 15.00 37 37 55.50