ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-มิ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส อำเภอสุคิริน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ภูเขาทอง 1 1 5.00 0 0 0.00 12 16 16.50 0 0 0.00 220 268 588.00 233 285 609.50 205 256 524.50 27 28 80.00 232 284 604.50
มาโมง 0 0 0.00 0 0 0.00 4 8 12.00 0 0 0.00 55 101 155.00 59 109 167.00 44 92 126.00 15 17 41.00 59 109 167.00
ร่มไทร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 96.50 25 25 96.50 25 25 96.50 0 0 0.00 25 25 96.50
สุคิริน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 52 57 127.50 52 57 127.50 43 48 107.50 9 9 20.00 52 57 127.50
เกียร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 9.50 2 2 9.50 1 1 1.50 1 1 8.00 2 2 9.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 18.50 6 6 18.50 6 6 18.50 0 0 0.00 6 6 18.50
มังคุด 1 1 5.00 0 0 0.00 11 11 15.00 0 0 0.00 243 248 586.00 255 260 606.00 246 251 575.00 8 8 26.00 254 259 601.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 8.50 0 0 0.00 137 137 218.00 146 146 226.50 102 102 118.50 44 44 108.00 146 146 226.50
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 28 101.50 28 28 101.50 28 28 101.50 0 0 0.00 28 28 101.50
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.00 0 0 0.00 33 33 50.50 37 37 55.50 34 34 40.50 3 3 15.00 37 37 55.50