ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส อำเภอสุคิริน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ภูเขาทอง 1 1 5.00 0 0 0.00 9 12 17.50 6 6 9.50 209 257 538.00 225 276 570.00 200 250 496.00 24 25 69.00 224 275 565.00
มาโมง 0 0 0.00 0 0 0.00 4 9 10.80 0 0 0.00 51 96 146.50 55 105 157.30 38 83 112.30 17 22 45.00 55 105 157.30
ร่มไทร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 93.20 25 25 93.20 25 25 93.20 0 0 0.00 25 25 93.20
สุคิริน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 52 57 127.50 52 57 127.50 43 48 107.50 9 9 20.00 52 57 127.50
เกียร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 9.50 2 2 9.50 1 1 1.50 1 1 8.00 2 2 9.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 5 5 13.00 6 6 14.00 6 6 14.00 0 0 0.00 6 6 14.00
มังคุด 1 1 5.00 0 0 0.00 9 9 15.80 5 5 8.50 233 238 553.50 248 253 582.80 237 242 549.80 10 10 28.00 247 252 577.80
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 8.50 0 0 0.00 135 135 205.50 143 143 214.00 101 101 116.00 42 42 98.00 143 143 214.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 27 95.20 27 27 95.20 27 27 95.20 0 0 0.00 27 27 95.20
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.00 0 0 0.00 31 31 45.50 35 35 49.50 30 30 33.50 5 5 16.00 35 35 49.50