ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส อำเภอสุคิริน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ภูเขาทอง 1 1 5.00 0 0 0.00 9 9 10.50 0 0 0.00 224 277 618.50 234 287 634.00 206 258 549.00 27 28 80.00 233 286 629.00
มาโมง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 57 109 173.00 57 109 173.00 42 92 132.00 15 17 41.00 57 109 173.00
ร่มไทร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 96.50 25 25 96.50 25 25 96.50 0 0 0.00 25 25 96.50
สุคิริน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 52 57 128.50 52 57 128.50 43 48 108.50 9 9 20.00 52 57 128.50
เกียร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 9.50 2 2 9.50 1 1 1.50 1 1 8.00 2 2 9.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 18.50 6 6 18.50 6 6 18.50 0 0 0.00 6 6 18.50
มังคุด 1 1 5.00 0 0 0.00 3 3 4.50 0 0 0.00 252 257 613.00 256 261 622.50 247 252 591.50 8 8 26.00 255 260 617.50
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 0 0 0.00 142 142 234.00 147 147 239.00 103 103 131.00 44 44 108.00 147 147 239.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 28 101.50 28 28 101.50 28 28 101.50 0 0 0.00 28 28 101.50
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 36 36 57.00 37 37 58.00 34 34 43.00 3 3 15.00 37 37 58.00