ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดระนอง อำเภอละอุ่น

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บางพระเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 5 8 23.50 6 9 33.50 6 9 33.50 0 0 0.00 6 9 33.50
บางพระใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.08 1 1 0.08 1 1 0.08 0 0 0.00 1 1 0.08
บางแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 81.00 3 5 81.00 3 5 81.00 0 0 0.00 3 5 81.00
ละอุ่นเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 17.05 3 3 17.05 3 3 17.05 0 0 0.00 3 3 17.05
ในวงเหนือ 0 0 0.00 1 1 1.50 8 8 22.00 4 4 17.00 53 83 585.35 66 96 625.85 65 95 624.35 0 0 0.00 65 95 624.35
ในวงใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 6 9 47.00 9 9 27.00 59 90 585.80 74 108 659.80 74 108 659.80 0 0 0.00 74 108 659.80

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 22.00 3 3 22.00 3 3 22.00 0 0 0.00 3 3 22.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 18.00 2 2 18.00 2 2 18.00 0 0 0.00 2 2 18.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 17.05 3 3 17.05 3 3 17.05 0 0 0.00 3 3 17.05
ดอกชมจันทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 77 86 635.60 77 86 635.60 77 86 635.60 0 0 0.00 77 86 635.60
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 15 145.00 13 15 145.00 13 15 145.00 0 0 0.00 13 15 145.00
พริกไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มังคุด 0 0 0.00 1 1 1.50 15 18 79.00 13 13 44.00 53 61 393.05 82 93 517.55 81 92 516.05 0 0 0.00 81 92 516.05
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 37.50 5 5 37.50 5 5 37.50 0 0 0.00 5 5 37.50
ลางสาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
หมาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 10.00 6 6 10.00 6 6 10.00 0 0 0.00 6 6 10.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.58 3 3 1.58 3 3 1.58 0 0 0.00 3 3 1.58