ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดระนอง อำเภอละอุ่น

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บางพระเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 15 47.50 6 15 47.50 6 15 47.50 0 0 0.00 6 15 47.50
บางแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 81.00 3 5 81.00 3 5 81.00 0 0 0.00 3 5 81.00
ละอุ่นเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 47.05 7 7 47.05 7 7 47.05 0 0 0.00 7 7 47.05
ในวงเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 80 129 881.70 80 129 881.70 80 129 881.70 0 0 0.00 80 129 881.70
ในวงใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 89 142 817.90 89 142 817.90 89 142 817.90 0 0 0.00 89 142 817.90

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 22.00 3 3 22.00 3 3 22.00 0 0 0.00 3 3 22.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 18.00 2 2 18.00 2 2 18.00 0 0 0.00 2 2 18.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 68.05 8 8 68.05 8 8 68.05 0 0 0.00 8 8 68.05
กาแฟโรบัสต้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ดอกชมจันทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 93 104 808.05 93 104 808.05 93 104 808.05 0 0 0.00 93 104 808.05
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 16 170.00 14 16 170.00 14 16 170.00 0 0 0.00 14 16 170.00
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ผักหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
พริกไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 123 139 706.55 123 139 706.55 123 139 706.55 0 0 0.00 123 139 706.55
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 40.00 6 6 40.00 6 6 40.00 0 0 0.00 6 6 40.00
ลางสาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
หมาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 10.00 6 6 10.00 6 6 10.00 0 0 0.00 6 6 10.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.50 3 3 1.50 3 3 1.50 0 0 0.00 3 3 1.50
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 2 1.50