ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดระนอง อำเภอละอุ่น

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บางพระเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 13 38.81 6 13 38.81 6 13 38.81 0 0 0.00 6 13 38.81
บางพระใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.08 1 1 0.08 1 1 0.08 0 0 0.00 1 1 0.08
บางแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 3 4 80.00 4 5 81.00 4 5 81.00 0 0 0.00 4 5 81.00
ละอุ่นเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 17.05 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 17.05 3 3 17.05 0 0 0.00 3 3 17.05
ในวงเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 14.50 0 0 0.00 77 111 703.85 80 116 718.35 79 115 708.35 1 1 10.00 80 116 718.35
ในวงใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 72 118 686.80 73 119 687.80 73 119 687.80 0 0 0.00 73 119 687.80

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 22.00 3 3 22.00 3 3 22.00 0 0 0.00 3 3 22.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 18.00 2 2 18.00 2 2 18.00 0 0 0.00 2 2 18.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 17.05 0 0 0.00 1 2 5.00 4 5 22.05 4 5 22.05 0 0 0.00 4 5 22.05
ดอกชมจันทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 10.00 0 0 0.00 89 99 716.60 91 101 726.60 91 101 726.60 0 0 0.00 91 101 726.60
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 15 145.00 13 15 145.00 13 15 145.00 0 0 0.00 13 15 145.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.31 2 2 0.31 2 2 0.31 0 0 0.00 2 2 0.31
พริกไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 97 109 547.05 97 109 547.05 96 108 537.05 1 1 10.00 97 109 547.05
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 0 0 0.00 4 4 35.00 5 5 37.50 5 5 37.50 0 0 0.00 5 5 37.50
ลางสาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
หมาก 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.00 0 0 0.00 2 2 6.00 6 6 10.00 6 6 10.00 0 0 0.00 6 6 10.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00
ไฮโดรโปรนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.58 3 3 1.58 3 3 1.58 0 0 0.00 3 3 1.58