ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอนบพิตำ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรุงชิง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 69 91 654.00 69 91 654.00 69 91 654.00 0 0 0.00 69 91 654.00
กะหรอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 28.00 1 2 28.00 1 2 28.00 0 0 0.00 1 2 28.00
นบพิตำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
นาเหรง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 14 83.50 10 14 83.50 10 14 83.50 0 0 0.00 10 14 83.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29 29 225.00 29 29 225.00 29 29 225.00 0 0 0.00 29 29 225.00
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 17.00 3 3 17.00 3 3 17.00 0 0 0.00 3 3 17.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 15.00 4 4 15.00 4 4 15.00 0 0 0.00 4 4 15.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45 52 368.50 45 52 368.50 45 52 368.50 0 0 0.00 45 52 368.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 13.00 1 1 13.00 1 1 13.00 0 0 0.00 1 1 13.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 105.00 13 13 105.00 13 13 105.00 0 0 0.00 13 13 105.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 19.00 2 2 19.00 2 2 19.00 0 0 0.00 2 2 19.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00