ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดกระบี่ อำเภออ่าวลึก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คลองยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 531.00 22 22 531.00 22 22 531.00 0 0 0.00 22 22 531.00
คลองหิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 11 78.50 10 11 78.50 10 11 78.50 0 0 0.00 10 11 78.50
นาเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 304.00 13 13 304.00 13 13 304.00 0 0 0.00 13 13 304.00
อ่าวลึกน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 73.00 7 7 73.00 7 7 73.00 0 0 0.00 7 7 73.00
อ่าวลึกเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 14.00 1 4 14.00 1 4 14.00 0 0 0.00 1 4 14.00
อ่าวลึกใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 8 56.50 4 8 56.50 4 8 56.50 0 0 0.00 4 8 56.50
เขาใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 35 632.00 31 35 632.00 31 35 632.00 0 0 0.00 31 35 632.00
แหลมสัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 30.50 3 3 30.50 3 3 30.50 0 0 0.00 3 3 30.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 14.00 2 2 14.00 2 2 14.00 0 0 0.00 2 2 14.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 9.00 2 2 9.00 2 2 9.00 0 0 0.00 2 2 9.00
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 82 83 1,617.00 82 83 1,617.00 82 83 1,617.00 0 0 0.00 82 83 1,617.00
ผักกาดขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.00 2 2 8.00 2 2 8.00 0 0 0.00 2 2 8.00
พริกไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 10.00 2 2 10.00 2 2 10.00 0 0 0.00 2 2 10.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 9.00 2 2 9.00 2 2 9.00 0 0 0.00 2 2 9.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เห็ดแครง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 40.00 1 1 40.00 1 1 40.00 0 0 0.00 1 1 40.00
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00