ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา อำเภอสะบ้าย้อย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คูหา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 14.00 4 4 14.00 3 3 12.00 1 1 2.00 4 4 14.00
จะแหน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 9 29.00 8 9 29.00 0 0 0.00 8 9 29.00 8 9 29.00
ทุ่งพอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 17.00 6 6 17.00 0 0 0.00 6 6 17.00 6 6 17.00
บ้านโหนด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 10.00 5 5 10.00 0 0 0.00 5 5 10.00 5 5 10.00
สะบ้าย้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 7 12 33.00 8 13 36.00 2 7 22.00 6 6 14.00 8 13 36.00
เขาแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 39.00 4 4 39.00 0 0 0.00 4 4 39.00 4 4 39.00
เปียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 11.00 5 5 11.00 0 0 0.00 5 5 11.00 5 5 11.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 12.00 3 3 12.00 3 3 12.00 0 0 0.00 3 3 12.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 48.00 9 9 48.00 0 0 0.00 9 9 48.00 9 9 48.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 5.00 1 2 5.00 1 2 5.00 0 0 0.00 1 2 5.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 28 82.00 27 28 82.00 1 2 10.00 26 26 72.00 27 28 82.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 2.00 2 2 5.00 2 2 5.00 0 0 0.00 2 2 5.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00