ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดยะลา อำเภอธารโต

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คีรีเขต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 96 119 1,143.00 96 119 1,143.00 46 63 515.00 50 56 628.00 96 119 1,143.00
ธารโต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 183 242 944.50 183 242 944.50 150 205 794.00 33 37 150.50 183 242 944.50
บ้านแหร 0 0 0.00 2 4 8.00 0 0 0.00 10 10 53.00 91 92 511.00 103 106 572.00 23 23 114.00 78 79 450.00 101 102 564.00
แม่หวาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 17.00 113 119 776.00 116 122 793.00 48 52 338.00 68 70 455.00 116 122 793.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 12.00 9 9 12.00 9 9 12.00 0 0 0.00 9 9 12.00
ทุเรียน 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 136 136 600.50 137 137 603.50 136 136 600.50 0 0 0.00 136 136 600.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 46.00 270 275 1,971.00 278 283 2,017.00 94 99 738.50 184 184 1,278.50 278 283 2,017.00
มังคุด 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 3 3 15.00 16 19 81.50 20 23 97.50 15 18 50.50 4 4 46.00 19 22 96.50
ลองกอง 0 0 0.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 9.00 116 130 708.00 120 134 721.00 67 78 358.00 51 54 359.00 118 132 717.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เห็ดนางรม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เห็ดหลินจือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50