ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอปะทิว

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชุมโค 0 0 0.00 1 1 2.00 13 13 72.90 0 0 0.00 17 17 151.00 31 31 225.90 30 30 223.90 0 0 0.00 30 30 223.90
ดอนยาง 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 19.75 0 0 0.00 17 17 70.13 23 23 89.88 23 23 89.88 0 0 0.00 23 23 89.88
ทะเลทรัพย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 25.00 68 73 735.34 69 74 760.34 69 74 760.34 0 0 0.00 69 74 760.34
บางสน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 54.00 5 5 54.00 5 5 54.00 0 0 0.00 5 5 54.00
ปากคลอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 2 2 3.00 3 3 3.50 3 3 3.50 0 0 0.00 3 3 3.50
สะพลี 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 3.00 2 2 4.50 2 2 4.50 0 0 0.00 2 2 4.50
เขาไชยราช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 57.00 5 5 57.00 5 5 57.00 0 0 0.00 5 5 57.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.50 1 1 12.50 1 1 12.50 0 0 0.00 1 1 12.50
ถั่วงอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ทุเรียน 0 0 0.00 1 1 2.00 15 15 88.90 1 1 25.00 75 75 679.64 92 92 795.54 91 91 793.54 0 0 0.00 91 91 793.54
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.20 1 1 2.20 1 1 2.20 0 0 0.00 1 1 2.20
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.25 3 3 1.25 0 0 0.00 3 3 1.25
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 0 0 0.00 31 31 170.00 33 33 174.00 33 33 174.00 0 0 0.00 33 33 174.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 57.00 5 5 57.00 5 5 57.00 0 0 0.00 5 5 57.00
ส้มเปลือกล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 55.00 2 2 55.00 2 2 55.00 0 0 0.00 2 2 55.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 80.00 1 1 80.00 1 1 80.00 0 0 0.00 1 1 80.00
ไฮโดรโปรนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00