ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอทุ่งตะโก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ช่องไม้แก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 94.50 0 0 0.00 33 35 228.78 41 43 323.28 41 43 323.28 0 0 0.00 41 43 323.28
ตะโก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 177 184 1,038.30 177 184 1,038.30 177 184 1,038.30 0 0 0.00 177 184 1,038.30
ทุ่งตะไคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 36 226.50 31 36 226.50 31 36 226.50 0 0 0.00 31 36 226.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ถั่วพู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 90.50 0 0 0.00 222 223 1,368.80 229 230 1,459.30 229 230 1,459.30 0 0 0.00 229 230 1,459.30
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 19.00 7 7 19.00 7 7 19.00 0 0 0.00 7 7 19.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 21 21 104.00 22 22 108.00 22 22 108.00 0 0 0.00 22 22 108.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00