ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-มิ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอทุ่งตะโก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ช่องไม้แก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37 37 316.50 37 37 316.50 37 37 316.50 0 0 0.00 37 37 316.50
ตะโก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 183 193 1,087.10 183 193 1,087.10 183 193 1,087.10 0 0 0.00 183 193 1,087.10
ทุ่งตะไคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 38 250.00 32 38 250.00 32 38 250.00 0 0 0.00 32 38 250.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 235 237 1,513.60 235 237 1,513.60 235 237 1,513.60 0 0 0.00 235 237 1,513.60
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 20.00 7 7 20.00 7 7 20.00 0 0 0.00 7 7 20.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 114.00 23 23 114.00 23 23 114.00 0 0 0.00 23 23 114.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.00 2 2 6.00 2 2 6.00 0 0 0.00 2 2 6.00