ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี อำเภอสายบุรี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กะดุนง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 12 28.25 11 12 28.25 1 1 1.25 10 11 27.00 11 12 28.25
ตะบิ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 12 28.25 11 12 28.25 6 7 14.25 5 5 14.00 11 12 28.25
ทุ่งคล้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 18.25 9 9 18.25 2 2 4.75 7 7 13.50 9 9 18.25
บือเระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.25 4 4 5.25 4 4 5.25 0 0 0.00 4 4 5.25
ปะเสยะวอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 30.00 8 8 30.00 5 5 11.00 3 3 19.00 8 8 30.00
มะนังดาลำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 16 25.50 33 36 75.00 48 52 100.50 23 25 55.50 25 27 45.00 48 52 100.50
ละหาร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 39 66.25 35 39 66.25 31 35 56.25 4 4 10.00 35 39 66.25
เตราะบอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 29.00 8 8 29.00 1 1 1.00 7 7 28.00 8 8 29.00
แป้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 12.25 8 8 12.25 2 2 3.75 6 6 8.50 8 8 12.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 7.00 3 3 7.00 3 3 7.00 0 0 0.00 3 3 7.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 16.00 2 2 16.00 0 0 0.00 2 2 16.00 2 2 16.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 21.00 34 34 68.50 48 48 89.50 17 17 30.50 31 31 59.00 48 48 89.50
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.50 91 94 196.50 93 96 201.00 58 61 114.50 35 35 86.50 93 96 201.00
ลางสาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00