ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5-ส.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดยะลา อำเภอยะหา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาตอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 38.50 14 14 38.50 9 9 21.50 5 5 17.00 14 14 38.50
ตาชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 58 74 230.50 58 74 230.50 53 67 201.50 5 7 29.00 58 74 230.50
บาโงยซิแน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 14 41.50 11 14 41.50 4 4 9.50 7 10 32.00 11 14 41.50
บาโร๊ะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 23 41.10 17 23 41.10 14 19 31.70 3 4 9.40 17 23 41.10
ปะแต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 13 19.50 9 13 19.50 6 10 12.00 3 3 7.50 9 13 19.50
ยะหา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 8.00 38 51 121.33 39 53 129.33 24 37 94.83 15 16 34.50 39 53 129.33
ละแอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 14 38.00 11 14 38.00 6 9 20.00 5 5 18.00 11 14 38.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 12.00 5 5 12.00 3 3 4.00 2 2 8.00 5 5 12.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.11 2 2 0.11 2 2 0.11 0 0 0.00 2 2 0.11
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.11 2 2 0.11 2 2 0.11 0 0 0.00 2 2 0.11
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 8.00 72 74 217.00 73 76 225.00 72 74 220.00 1 2 5.00 73 76 225.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29 31 115.00 29 31 115.00 24 25 81.00 5 6 34.00 29 31 115.00
ผักกูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 0.31 3 4 0.31 3 4 0.31 0 0 0.00 3 4 0.31
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20
ผักแพรว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 26.50 14 14 26.50 13 13 25.50 1 1 1.00 14 14 26.50
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 60 60 151.50 60 60 151.50 23 23 52.50 37 37 99.00 60 60 151.50
วอเตอร์เครส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
สะตอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00