ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดพังงา อำเภอกะปง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กะปง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 20.00 31 35 240.90 36 40 260.90 36 40 260.90 0 0 0.00 36 40 260.90
ท่านา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 18 97.50 15 18 97.50 15 18 97.50 0 0 0.00 15 18 97.50
รมณีย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 4 4 33.00 5 5 38.00 5 5 38.00 0 0 0.00 5 5 38.00
เหมาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 44.00 0 0 0.00 10 12 96.00 13 15 140.00 13 15 140.00 0 0 0.00 13 15 140.00
เหล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 12 71.02 5 12 71.02 5 12 71.02 0 0 0.00 5 12 71.02

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 10.00 2 2 10.00 2 2 10.00 0 0 0.00 2 2 10.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 28.50 3 3 28.50 3 3 28.50 0 0 0.00 3 3 28.50
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 9.50 2 2 9.50 2 2 9.50 0 0 0.00 2 2 9.50
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 24.00 9 10 24.00 9 10 24.00 0 0 0.00 9 10 24.00
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 49.00 0 0 0.00 30 30 277.40 34 34 326.40 34 34 326.40 0 0 0.00 34 34 326.40
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 20.00 28 31 185.50 33 36 205.50 33 36 205.50 0 0 0.00 33 36 205.50
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02