ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี อำเภอยะรัง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 24 59.50 22 24 59.50 16 18 49.50 6 6 10.00 22 24 59.50
กอลำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00
คลองใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 12.00 4 4 12.00 1 1 3.00 3 3 9.00 4 4 12.00
ประจัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 9.50 8 8 9.50 5 5 6.50 3 3 3.00 8 8 9.50
ปิตูมุดี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 2 1.50 2 2 1.50
ยะรัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 8.00 5 5 8.00 0 0 0.00 5 5 8.00 5 5 8.00
ระแว้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 16.75 5 5 16.75 2 2 6.75 3 3 10.00 5 5 16.75
วัด 0 0 0.00 1 1 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 24.50 18 18 25.75 11 11 15.75 6 6 8.75 17 17 24.50
สะดาวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.25 4 4 5.25 1 1 2.00 3 3 3.25 4 4 5.25
สะนอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00 1 1 1.00 4 4 4.00 5 5 5.00
เขาตูม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.00 3 3 5.00 0 0 0.00 3 3 5.00 3 3 5.00
เมาะมาวี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 77 98 146.70 78 99 148.70 75 96 141.70 3 3 7.00 78 99 148.70

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุเรียน 0 0 0.00 1 1 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 51 51 99.75 52 52 101.00 50 50 98.50 1 1 1.25 51 51 99.75
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 41.25 17 17 41.25 3 3 11.25 14 14 30.00 17 17 41.25
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 15 24.50 14 15 24.50 12 13 19.50 2 2 5.00 14 15 24.50
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 27.50 20 20 27.50 3 3 6.00 17 17 21.50 20 20 27.50
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 67 72 99.70 68 73 101.70 61 66 90.95 7 7 10.75 68 73 101.70
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00