ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30-ก.ย.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี อำเภอยะรัง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 35.75 15 15 35.75 14 14 34.50 1 1 1.25 15 15 35.75
กอลำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50
คลองใหม่ 0 0 0.00 2 2 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29 29 45.25 31 31 48.25 29 29 45.25 0 0 0.00 29 29 45.25
ประจัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 9 7.25 4 9 7.25 4 9 7.25 0 0 0.00 4 9 7.25
ปิตูมุดี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.00 3 3 4.00 3 3 4.00 0 0 0.00 3 3 4.00
ยะรัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 9.50 6 6 9.50 6 6 9.50 0 0 0.00 6 6 9.50
ระแว้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 10.75 5 5 10.75 5 5 10.75 0 0 0.00 5 5 10.75
วัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 16 25.75 15 16 25.75 14 15 24.00 1 1 1.75 15 16 25.75
สะดาวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
สะนอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 9 2.15 2 9 2.15 2 9 2.15 0 0 0.00 2 9 2.15
เขาตูม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 2.00 4 4 2.00 4 4 2.00 0 0 0.00 4 4 2.00
เมาะมาวี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 6.50 118 149 206.75 123 154 213.25 123 154 213.25 0 0 0.00 123 154 213.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.15 1 1 0.15 1 1 0.15 0 0 0.00 1 1 0.15
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.15 1 1 0.15 1 1 0.15 0 0 0.00 1 1 0.15
ถั่วพู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.65 3 3 1.65 3 3 1.65 0 0 0.00 3 3 1.65
ทุเรียน 0 0 0.00 2 2 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 83 84 141.50 85 86 144.50 83 84 141.50 0 0 0.00 83 84 141.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37 41 62.75 37 41 62.75 37 41 62.75 0 0 0.00 37 41 62.75
บวบเหลี่ยม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ผักกาดขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.15 1 1 0.15 1 1 0.15 0 0 0.00 1 1 0.15
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
มะระจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.15 1 1 0.15 1 1 0.15 0 0 0.00 1 1 0.15
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 34.55 32 32 34.55 32 32 34.55 0 0 0.00 32 32 34.55
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00
สละอินโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 17.00 10 10 17.00 10 10 17.00 0 0 0.00 10 10 17.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 6.50 66 66 90.95 71 71 97.45 71 71 97.45 0 0 0.00 71 71 97.45
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.15 1 1 0.15 1 1 0.15 0 0 0.00 1 1 0.15