ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 15-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งใส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38 40 437.80 38 40 437.80 38 40 437.80 0 0 0.00 38 40 437.80
สิชล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 128.70 7 8 128.70 7 8 128.70 0 0 0.00 7 8 128.70
สี่ขีด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 58 72 650.00 58 72 650.00 58 72 650.00 0 0 0.00 58 72 650.00
เทพราช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46 57 267.50 46 57 267.50 46 57 267.50 0 0 0.00 46 57 267.50
เสาเภา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 5 31.00 4 5 31.00 4 5 31.00 0 0 0.00 4 5 31.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 30 204.00 30 30 204.00 30 30 204.00 0 0 0.00 30 30 204.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45 46 461.50 45 46 461.50 45 46 461.50 0 0 0.00 45 46 461.50
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42 44 516.00 42 44 516.00 42 44 516.00 0 0 0.00 42 44 516.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 49 53 275.00 49 53 275.00 49 53 275.00 0 0 0.00 49 53 275.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 11.00 2 2 11.00 2 2 11.00 0 0 0.00 2 2 11.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 31.50 4 4 31.50 4 4 31.50 0 0 0.00 4 4 31.50
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 13.00 2 2 13.00 2 2 13.00 0 0 0.00 2 2 13.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00