ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดสตูล อำเภอควนโดน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ควนสตอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45 52 86.03 45 52 86.03 41 48 80.03 4 4 6.00 45 52 86.03
ควนโดน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 179 258 539.79 179 258 539.79 146 193 431.87 33 65 107.92 179 258 539.79
ย่านซื่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 28 35.68 22 28 35.68 12 15 15.18 10 13 20.50 22 28 35.68
วังประจัน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 12 30 69.50 13 31 70.50 9 11 34.50 4 20 36.00 13 31 70.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระท้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 15.50 9 9 15.50 7 7 13.50 2 2 2.00 9 9 15.50
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 13.50 5 5 13.50 1 1 0.50 4 4 13.00 5 5 13.50
ขนุน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.50 3 3 4.50 1 1 2.50 2 2 2.00 3 3 4.50
จำปาดะ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 43 44 76.50 44 45 77.50 40 40 66.75 4 5 10.75 44 45 77.50
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 12.75 10 10 12.75 9 9 9.75 1 1 3.00 10 10 12.75
ทุเรียนกระดุม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ทุเรียนก้านยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ทุเรียนชะนี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 3.35 4 4 3.35 4 4 3.35 0 0 0.00 4 4 3.35
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 24.53 23 23 24.53 19 19 20.53 4 4 4.00 23 23 24.53
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 88 88 345.50 88 88 345.50 88 88 345.50 0 0 0.00 88 88 345.50
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 1 1 0.50 1 1 0.50 2 2 1.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.25 2 2 4.25 1 1 0.25 1 1 4.00 2 2 4.25
มะพร้าวน้ำหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 22 31.75 21 22 31.75 12 12 13.25 9 10 18.50 21 22 31.75
มัลเบอร์รี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 99 105 139.27 99 105 139.27 65 70 71.52 34 35 67.75 99 105 139.27
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00
สะตอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00
ส้มโชกุน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 11 18.25 10 11 18.25 4 5 6.25 6 6 12.00 10 11 18.25
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 24.00 20 20 24.00 8 8 6.50 12 12 17.50 20 20 24.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.08 1 1 0.08 1 1 0.08 0 0 0.00 1 1 0.08
เห็ดมิลค์กี้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
เห็ดหลินจือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04 1 1 0.04 0 0 0.00 1 1 0.04
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ไฮโดรโปรนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้ง) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07
ไฮโดรโปรนิกส์ (คะน้า) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดขาว) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07 0 0 0.00 1 1 0.07 1 1 0.07
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.57 1 2 0.57 0 0 0.00 1 2 0.57 1 2 0.57