ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-มิ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดยะลา อำเภอบันนังสตา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตลิ่งชัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 102 140 619.25 102 140 619.25 82 115 494.25 20 25 125.00 102 140 619.25
ตาเนาะปูเต๊ะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.00 111 136 465.50 113 138 471.50 92 117 366.00 21 21 105.50 113 138 471.50
ถ้ำทะลุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41 62 217.50 41 62 217.50 11 30 88.00 30 32 129.50 41 62 217.50
บันนังสตา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 80 94 371.75 80 94 371.75 53 67 233.75 27 27 138.00 80 94 371.75
บาเจาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42 43 190.50 42 43 190.50 37 38 166.50 5 5 24.00 42 43 190.50
เขื่อนบางลาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 76 97 431.00 76 97 431.00 37 53 220.00 39 44 211.00 76 97 431.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 23.00 6 6 23.00 5 5 21.00 1 1 2.00 6 6 23.00
กล้วยนางยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 165 170 752.50 165 170 752.50 161 165 717.50 4 5 35.00 165 170 752.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 186 191 778.00 186 191 778.00 94 98 345.00 92 93 433.00 186 191 778.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 24 83.00 24 24 83.00 24 24 83.00 0 0 0.00 24 24 83.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.00 36 37 124.00 38 39 130.00 34 35 113.00 4 4 17.00 38 39 130.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 131 141 533.00 131 141 533.00 80 90 287.00 51 51 246.00 131 141 533.00