ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดยะลา อำเภอบันนังสตา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตลิ่งชัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 87 122 536.25 87 122 536.25 82 115 494.25 5 7 42.00 87 122 536.25
ตาเนาะปูเต๊ะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 94 120 390.50 94 120 390.50 91 117 366.00 3 3 24.50 94 120 390.50
ถ้ำทะลุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 33 94.50 14 33 94.50 9 28 77.00 5 5 17.50 14 33 94.50
บันนังสตา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 65 78 303.75 65 78 303.75 53 66 231.75 12 12 72.00 65 78 303.75
บาเจาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37 38 161.50 37 38 161.50 36 37 156.50 1 1 5.00 37 38 161.50
เขื่อนบางลาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 57 69 335.00 57 69 335.00 37 47 198.00 20 22 137.00 57 69 335.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 12.00 4 4 12.00 3 3 10.00 1 1 2.00 4 4 12.00
กล้วยนางยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 162 167 742.50 162 167 742.50 158 162 707.50 4 5 35.00 162 167 742.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 124 128 515.00 124 128 515.00 94 97 343.00 30 31 172.00 124 128 515.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 24 83.00 24 24 83.00 24 24 83.00 0 0 0.00 24 24 83.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 34 103.00 33 34 103.00 33 34 103.00 0 0 0.00 33 34 103.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 93 100 364.00 93 100 364.00 80 87 275.00 13 13 89.00 93 100 364.00