ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอละแม

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งคาวัด 0 0 0.00 3 4 36.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 152.96 26 27 188.96 23 23 152.96 0 0 0.00 23 23 152.96
ทุ่งหลวง 0 0 0.00 2 3 24.50 0 0 0.00 0 0 0.00 22 25 174.20 24 28 198.70 22 25 174.20 0 0 0.00 22 25 174.20
ละแม 0 0 0.00 4 4 27.00 1 1 5.00 0 0 0.00 63 69 523.50 68 74 555.50 64 70 528.50 0 0 0.00 64 70 528.50
สวนแตง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 16 104.70 13 16 104.70 13 16 104.70 0 0 0.00 13 16 104.70

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 1 1 2.50 1 1 2.50 0 0 0.00 1 1 2.50
กล้วยหอม 0 0 0.00 9 9 74.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 119.96 24 24 193.96 15 15 119.96 0 0 0.00 15 15 119.96
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 89.75 17 17 89.75 17 17 89.75 0 0 0.00 17 17 89.75
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 45 45 402.50 46 46 407.50 46 46 407.50 0 0 0.00 46 46 407.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 61.00 7 8 61.00 7 8 61.00 0 0 0.00 7 8 61.00
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 47.00 3 3 47.00 3 3 47.00 0 0 0.00 3 3 47.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 28.00 1 1 28.00 1 1 28.00 0 0 0.00 1 1 28.00
มังคุด 0 0 0.00 1 1 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38 38 160.70 39 39 171.70 38 38 160.70 0 0 0.00 38 38 160.70
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 36.75 2 2 36.75 2 2 36.75 0 0 0.00 2 2 36.75
สละ 0 0 0.00 1 1 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.20 1 1 1.20 1 1 1.20 0 0 0.00 1 1 1.20
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00