ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอละแม

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งคาวัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 90 102 685.75 90 102 685.75 89 101 671.75 1 1 14.00 90 102 685.75
ทุ่งหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 61 76 455.45 61 76 455.45 60 75 441.45 1 1 14.00 61 76 455.45
ละแม 0 0 0.00 6 6 24.00 0 0 0.00 0 0 0.00 212 234 1,944.64 218 240 1,968.64 204 224 1,869.14 8 10 75.50 212 234 1,944.64
สวนแตง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51 59 349.37 51 59 349.37 50 58 345.37 1 1 4.00 51 59 349.37

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 30 278.00 30 30 278.00 26 26 231.00 4 4 47.00 30 30 278.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 105.00 16 16 110.00 15 15 105.00 0 0 0.00 15 15 105.00
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.95 1 1 1.95 1 1 1.95 0 0 0.00 1 1 1.95
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 342 348 2,628.50 342 348 2,628.50 341 347 2,621.00 1 1 7.50 342 348 2,628.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 61.00 7 8 61.00 2 3 24.00 5 5 37.00 7 8 61.00
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 26.00 1 1 26.00 1 1 26.00 0 0 0.00 1 1 26.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00
มะกรูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
มะพร้าว 0 0 0.00 5 5 19.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 27 156.62 31 32 175.62 26 27 156.62 0 0 0.00 26 27 156.62
มะละกอ (ฮอลแลนด์) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 28 123.50 27 28 123.50 26 27 113.50 1 1 10.00 27 28 123.50
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 38.75 4 4 38.75 4 4 38.75 0 0 0.00 4 4 38.75
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 1 1 2.50 1 1 2.50 0 0 0.00 1 1 2.50
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
อัญชัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.12 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.20 1 1 1.20 1 1 1.20 0 0 0.00 1 1 1.20
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00