ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดสตูล อำเภอมะนัง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นิคมพัฒนา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41 53 404.89 41 53 404.89 38 50 401.89 3 3 3.00 41 53 404.89
ปาล์มพัฒนา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 24 31.60 12 24 31.60 11 23 28.60 1 1 3.00 12 24 31.60

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จำปาดะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 9.26 3 4 9.26 3 4 9.26 0 0 0.00 3 4 9.26
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 31 381.75 31 31 381.75 31 31 381.75 0 0 0.00 31 31 381.75
ผักกาดขาวปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04 1 1 0.04 0 0 0.00 1 1 0.04
ผักกูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.25 5 5 5.25 5 5 5.25 0 0 0.00 5 5 5.25
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 14 12.50 12 14 12.50 11 13 11.50 1 1 1.00 12 14 12.50
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 12 16.50 8 12 16.50 5 9 11.50 3 3 5.00 8 12 16.50
องุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 3.06 1 3 3.06 1 3 3.06 0 0 0.00 1 3 3.06
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.50 3 3 3.50 3 3 3.50 0 0 0.00 3 3 3.50