ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดระนอง อำเภอกะเปอร์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กะเปอร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 34 147.30 28 34 147.30 4 7 23.25 24 27 124.05 28 34 147.30
บางหิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 6 48.20 3 6 48.20 2 5 31.10 1 1 17.10 3 6 48.20
บ้านนา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 13 57.50 10 13 57.50 10 13 57.50 0 0 0.00 10 13 57.50
ม่วงกลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 16.00 1 4 16.00 1 4 16.00 0 0 0.00 1 4 16.00
เชี่ยวเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 41 207.25 31 41 207.25 19 27 139.75 12 14 67.50 31 41 207.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จำปาดะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.50 1 1 3.50 1 1 3.50 0 0 0.00 1 1 3.50
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 22 115.25 21 22 115.25 21 22 115.25 0 0 0.00 21 22 115.25
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.70 3 3 5.70 3 3 5.70 0 0 0.00 3 3 5.70
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 17.10 1 1 17.10 0 0 0.00 1 1 17.10 1 1 17.10
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 58 62 303.80 58 62 303.80 22 24 125.75 36 38 178.05 58 62 303.80
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 14.60 4 4 14.60 3 3 11.10 1 1 3.50 4 4 14.60
สะตอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 12.00 2 2 12.00 1 1 4.00 1 1 8.00 2 2 12.00
หมาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.30 1 1 1.30 1 1 1.30 0 0 0.00 1 1 1.30
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00