ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดสงขลา อำเภอสิงหนคร

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชะแล้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00
ชิงโค 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 19.00 7 7 19.00 3 3 10.00 4 4 9.00 7 7 19.00
ทำนบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 9.50 3 3 9.50 3 3 9.50 0 0 0.00 3 3 9.50
บางเขียด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.50 2 2 4.50 2 2 4.50 0 0 0.00 2 2 4.50
ปากรอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
ป่าขาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 10.00 3 3 10.00 0 0 0.00 3 3 10.00 3 3 10.00
ม่วงงาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 29.50 3 5 29.50 3 5 29.50 0 0 0.00 3 5 29.50
รำแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 28 70.50 17 28 70.50 15 26 65.50 2 2 5.00 17 28 70.50
วัดขนุน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 16 34.25 6 16 34.25 6 16 34.25 0 0 0.00 6 16 34.25
สทิงหม้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 20 73.25 19 20 73.25 14 15 58.25 5 5 15.00 19 20 73.25
หัวเขา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.50 4 4 5.50 0 0 0.00 4 4 5.50 4 4 5.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 12.00 5 5 12.00 5 5 12.00 0 0 0.00 5 5 12.00
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 12.00 5 5 12.00 5 5 12.00 0 0 0.00 5 5 12.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.00 2 2 7.00 2 2 7.00 0 0 0.00 2 2 7.00
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
ฝรั่งกิมจู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 12.50 2 2 12.50 2 2 12.50 0 0 0.00 2 2 12.50
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 7.00 3 4 7.00 3 4 7.00 0 0 0.00 3 4 7.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 13.50 8 8 13.50 6 6 10.00 2 2 3.50 8 8 13.50
มะพร้าวน้ำหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 13.50 3 3 13.50 3 3 13.50 0 0 0.00 3 3 13.50
มะพร้าวอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34 37 139.75 34 37 139.75 19 22 102.75 15 15 37.00 34 37 139.75
มะม่วงพิมเสนเบา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 12 31.00 11 12 31.00 7 8 21.00 4 4 10.00 11 12 31.00
มะม่วงหิมพานต์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะม่วงเบา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะม่วงโชคอนันต์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 2 2 0.75 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75
แคนตาลูป,เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25