ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดพัทลุง อำเภอศรีบรรพต

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตะแพน 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 6 6 16.00 35 41 72.00 44 50 91.00 34 38 64.75 10 12 26.25 44 50 91.00
เขาปู่ 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 41.75 0 0 0.00 26 36 98.25 46 56 140.00 33 40 96.75 13 16 43.25 46 56 140.00
เขาย่า 0 0 0.00 0 0 0.00 10 11 26.50 0 0 0.00 16 22 41.50 26 33 68.00 16 23 41.25 10 10 26.75 26 33 68.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยนางพญา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
จำปาดะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.50 3 3 4.50 2 2 2.50 1 1 2.00 3 3 4.50
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 17.00 3 3 17.00 2 2 11.00 1 1 6.00 3 3 17.00
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 16.00 0 0 0.00 6 6 16.00 6 6 16.00 0 0 0.00 6 6 16.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.25 1 1 4.25 1 1 4.25 0 0 0.00 1 1 4.25
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 27 27 55.25 0 0 0.00 53 59 105.25 80 86 160.50 62 65 117.00 18 21 43.50 80 86 160.50
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.50 0 0 0.00 19 20 49.75 22 23 55.25 13 13 24.75 9 10 30.50 22 23 55.25
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 11 30.25 7 11 30.25 4 8 26.00 3 3 4.25 7 11 30.25
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดหูหนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดแครง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25