ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส อำเภอจะแนะ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จะแนะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 85.00 32 32 85.00 12 12 32.00 20 20 53.00 32 32 85.00
ช้างเผือก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 101 101 624.00 101 101 624.00 80 80 536.00 21 21 88.00 101 101 624.00
ดุซงญอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 75.00 23 23 75.00 22 22 74.00 1 1 1.00 23 23 75.00
ผดุงมาตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 17.00 4 4 17.00 3 3 11.00 1 1 6.00 4 4 17.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 73 73 494.00 73 73 494.00 73 73 494.00 0 0 0.00 73 73 494.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 87 87 307.00 87 87 307.00 44 44 159.00 43 43 148.00 87 87 307.00