ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดยะลา อำเภอกรงปินัง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรงปินัง 0 0 0.00 0 0 0.00 16 17 44.50 8 8 40.00 87 91 296.25 111 116 380.75 98 103 332.75 13 13 48.00 111 116 380.75
ปุโรง 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 15.75 0 0 0.00 25 36 88.45 32 43 104.20 25 35 73.60 7 8 30.60 32 43 104.20
สะเอะ 0 0 0.00 2 4 12.25 1 1 2.50 0 0 0.00 26 33 109.00 29 38 123.75 21 28 88.50 6 6 23.00 27 34 111.50
ห้วยกระทิง 0 0 0.00 9 16 36.25 0 0 0.00 0 0 0.00 27 27 112.00 36 43 148.25 15 15 51.00 12 12 61.00 27 27 112.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ขมิ้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10
ทุเรียน 0 0 0.00 11 11 42.50 20 20 41.75 0 0 0.00 58 58 151.50 89 89 235.75 77 77 191.25 1 1 2.00 78 78 193.25
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 2 2 7.00 67 71 280.00 70 74 295.00 56 60 222.00 14 14 73.00 70 74 295.00
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะพร้าว 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มังคุด 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 12.50 7 7 12.75 4 4 7.00 2 2 5.50 6 6 12.50
ลองกอง 0 0 0.00 7 7 5.50 4 4 13.00 6 6 33.00 43 44 155.00 60 61 206.50 32 33 119.00 21 21 82.00 53 54 201.00