ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ควนโนรี 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 25 27.65 25 26 28.40 21 22 23.65 3 3 4.00 24 25 27.65
ช้างให้ตก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 47.00 19 19 47.00 17 17 44.00 2 2 3.00 19 19 47.00
ทรายขาว 1 1 1.00 0 0 0.00 4 4 11.50 0 0 0.00 154 172 381.70 159 177 394.20 149 166 364.70 9 10 28.50 158 176 393.20
ทุ่งพลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00 2 2 2.00 3 3 3.00 5 5 5.00
ท่าเรือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 12 36.00 9 12 36.00 5 5 13.00 4 7 23.00 9 12 36.00
นาประดู่ 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 19.25 12 12 21.25 9 9 15.25 2 2 4.00 11 11 19.25
นาเกตุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 7.00 5 5 7.00 2 2 2.00 3 3 5.00 5 5 7.00
บางโกระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.00 3 3 4.00 2 2 3.00 1 1 1.00 3 3 4.00
ปากล่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 17.00 15 15 17.00 5 5 6.00 10 10 11.00 15 15 17.00
ป่าบอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.00 4 4 5.00 2 2 2.00 2 2 3.00 4 4 5.00
มะกรูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 16.00 7 8 16.00 5 6 14.00 2 2 2.00 7 8 16.00
โคกโพธิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 17.25 7 7 17.25 4 4 9.25 3 3 8.00 7 7 17.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระท้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00
ทุเรียน 2 2 1.75 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40 40 50.65 43 43 54.40 39 39 44.65 1 1 6.00 40 40 50.65
ทุเรียนชะนี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 119 119 292.20 120 120 292.70 116 116 285.20 4 4 7.50 120 120 292.70
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 16.00 2 2 16.00 0 0 0.00 2 2 16.00 2 2 16.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.00 3 3 4.00 0 0 0.00 3 3 4.00 3 3 4.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 11.00 0 0 0.00 116 116 188.00 119 119 199.00 81 81 137.00 38 38 62.00 119 119 199.00
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00