ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ม.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ควนโนรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 19 19 17.65 21 21 21.65 19 19 17.65 2 2 4.00 21 21 21.65
ช้างให้ตก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 16.00 13 13 27.00 16 16 43.00 13 13 27.00 3 3 16.00 16 16 43.00
ทรายขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.25 7 7 13.25 136 164 295.20 145 173 312.70 136 164 295.20 9 9 17.50 145 173 312.70
ทุ่งพลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ท่าเรือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 6.00 0 0 0.00 3 3 6.00 0 0 0.00 3 3 6.00 3 3 6.00
นาประดู่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 1.00 2 2 3.00 1 1 1.00 1 1 2.00 2 2 3.00
นาเกตุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
บางโกระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00
ปากล่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.00 4 4 4.00 4 4 4.00 0 0 0.00 4 4 4.00
ป่าบอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะกรูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 1 3 8.25 3 5 10.25 1 3 8.25 2 2 2.00 3 5 10.25
โคกโพธิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.25 0 0 0.00 3 3 8.25 0 0 0.00 3 3 8.25 3 3 8.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระท้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 36 42.15 36 36 42.15 36 36 42.15 0 0 0.00 36 36 42.15
ทุเรียนชะนี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 6 6 18.50 99 99 229.20 106 106 247.95 99 99 229.20 7 7 18.75 106 106 247.95
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 18 18 26.00 62 63 61.50 81 82 91.50 62 63 61.50 19 19 30.00 81 82 91.50
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00