ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ควนโนรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 22 23.65 21 22 23.65 21 22 23.65 0 0 0.00 21 22 23.65
ช้างให้ตก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 44.00 17 17 44.00 16 16 32.00 1 1 12.00 17 17 44.00
ทรายขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.25 0 0 0.00 157 188 379.45 159 190 383.70 159 190 383.70 0 0 0.00 159 190 383.70
ทุ่งพลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
ท่าเรือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 13.00 5 5 13.00 5 5 13.00 0 0 0.00 5 5 13.00
นาประดู่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 10.00 4 4 10.00 4 4 10.00 0 0 0.00 4 4 10.00
นาเกตุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
บางโกระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00
ปากล่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 6.00 5 5 6.00 5 5 6.00 0 0 0.00 5 5 6.00
ป่าบอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
มะกรูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 7 14.25 5 7 14.25 5 7 14.25 0 0 0.00 5 7 14.25
โคกโพธิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 9.25 4 4 9.25 4 4 9.25 0 0 0.00 4 4 9.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระท้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 35 41.40 35 35 41.40 35 35 41.40 0 0 0.00 35 35 41.40
ทุเรียนชะนี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 113 113 282.45 114 114 282.70 114 114 282.70 0 0 0.00 114 114 282.70
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 103 105 152.50 104 106 156.50 104 106 156.50 0 0 0.00 104 106 156.50
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00