ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28-พ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ควนโนรี 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 25 27.65 25 26 28.40 21 22 23.65 3 3 4.00 24 25 27.65
ช้างให้ตก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 47.00 19 19 47.00 17 17 44.00 2 2 3.00 19 19 47.00
ทรายขาว 1 1 1.00 0 0 0.00 6 6 15.75 0 0 0.00 153 170 377.45 160 177 394.20 150 166 364.70 9 10 28.50 159 176 393.20
ทุ่งพลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00 2 2 2.00 3 3 3.00 5 5 5.00
ท่าเรือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 12 36.00 9 12 36.00 5 5 13.00 4 7 23.00 9 12 36.00
นาประดู่ 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 19.25 12 12 21.25 9 9 15.25 2 2 4.00 11 11 19.25
นาเกตุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 7.00 5 5 7.00 2 2 2.00 3 3 5.00 5 5 7.00
บางโกระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.00 3 3 4.00 2 2 3.00 1 1 1.00 3 3 4.00
ปากล่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 17.00 15 15 17.00 5 5 6.00 10 10 11.00 15 15 17.00
ป่าบอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.00 4 4 5.00 2 2 2.00 2 2 3.00 4 4 5.00
มะกรูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 16.00 7 8 16.00 5 6 14.00 2 2 2.00 7 8 16.00
โคกโพธิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 17.25 7 7 17.25 4 4 9.25 3 3 8.00 7 7 17.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระท้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00
ทุเรียน 2 2 1.75 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40 40 50.65 43 43 54.40 39 39 44.65 1 1 6.00 40 40 50.65
ทุเรียนชะนี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 0 0 0.00 118 118 291.95 120 120 292.70 116 116 285.20 4 4 7.50 120 120 292.70
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 16.00 2 2 16.00 0 0 0.00 2 2 16.00 2 2 16.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.00 3 3 4.00 0 0 0.00 3 3 4.00 3 3 4.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 15.00 0 0 0.00 115 115 184.00 119 119 199.00 81 81 137.00 38 38 62.00 119 119 199.00
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00