ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ควนโนรี 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 25 27.65 25 26 28.40 21 22 23.65 3 3 4.00 24 25 27.65
ช้างให้ตก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 47.00 19 19 47.00 17 17 44.00 2 2 3.00 19 19 47.00
ทรายขาว 1 1 1.00 2 2 0.75 6 6 15.75 5 5 11.00 158 188 385.20 172 202 413.70 161 190 390.45 8 9 21.50 169 199 411.95
ทุ่งพลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00 2 2 2.00 3 3 3.00 5 5 5.00
ท่าเรือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 12 36.00 9 12 36.00 5 5 13.00 4 7 23.00 9 12 36.00
นาประดู่ 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 6 6 6.25 5 5 13.00 12 12 21.25 9 9 15.25 2 2 4.00 11 11 19.25
นาเกตุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 7.00 5 5 7.00 2 2 2.00 3 3 5.00 5 5 7.00
บางโกระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.00 3 3 4.00 2 2 3.00 1 1 1.00 3 3 4.00
ปากล่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 17.00 15 15 17.00 5 5 6.00 10 10 11.00 15 15 17.00
ป่าบอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.00 4 4 5.00 2 2 2.00 2 2 3.00 4 4 5.00
มะกรูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 16.00 7 8 16.00 5 6 14.00 2 2 2.00 7 8 16.00
โคกโพธิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 17.25 7 7 17.25 4 4 9.25 3 3 8.00 7 7 17.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระท้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00
ทุเรียน 2 2 1.75 1 1 2.00 0 0 0.00 9 9 14.25 31 31 36.40 43 43 54.40 39 39 44.65 1 1 6.00 40 40 50.65
ทุเรียนชะนี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 2 2 3.00 116 116 288.95 120 120 292.70 116 116 285.20 4 4 7.50 120 120 292.70
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 16.00 2 2 16.00 0 0 0.00 2 2 16.00 2 2 16.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.00 3 3 4.00 0 0 0.00 3 3 4.00 3 3 4.00
ลองกอง 0 0 0.00 2 2 0.75 4 4 15.00 0 0 0.00 136 138 202.75 142 144 218.50 103 105 162.75 37 37 55.00 140 142 217.75
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00