ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ควนโนรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 25 27.65 24 25 27.65 21 22 23.65 3 3 4.00 24 25 27.65
ช้างให้ตก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 47.00 19 19 47.00 17 17 44.00 2 2 3.00 19 19 47.00
ทรายขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.25 0 0 0.00 163 195 396.95 165 197 401.20 159 190 383.70 6 7 17.50 165 197 401.20
ทุ่งพลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00 2 2 2.00 3 3 3.00 5 5 5.00
ท่าเรือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 12 36.00 9 12 36.00 5 5 13.00 4 7 23.00 9 12 36.00
นาประดู่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 14.00 6 6 14.00 4 4 10.00 2 2 4.00 6 6 14.00
นาเกตุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 7.00 5 5 7.00 2 2 2.00 3 3 5.00 5 5 7.00
บางโกระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.00 3 3 4.00 2 2 3.00 1 1 1.00 3 3 4.00
ปากล่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 17.00 15 15 17.00 5 5 6.00 10 10 11.00 15 15 17.00
ป่าบอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.00 4 4 5.00 2 2 2.00 2 2 3.00 4 4 5.00
มะกรูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 16.00 7 8 16.00 5 6 14.00 2 2 2.00 7 8 16.00
โคกโพธิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 17.25 7 7 17.25 4 4 9.25 3 3 8.00 7 7 17.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระท้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 36 47.40 36 36 47.40 35 35 41.40 1 1 6.00 36 36 47.40
ทุเรียนชะนี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 117 117 289.95 118 118 290.20 114 114 282.70 4 4 7.50 118 118 290.20
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 16.00 2 2 16.00 0 0 0.00 2 2 16.00 2 2 16.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.00 3 3 4.00 0 0 0.00 3 3 4.00 3 3 4.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 138 140 203.50 139 141 207.50 104 106 156.50 35 35 51.00 139 141 207.50
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00