ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส อำเภอศรีสาคร

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาหลง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 32 99.75 24 32 99.75 24 32 99.75 0 0 0.00 24 32 99.75
ซากอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 51.00 16 16 51.00 16 16 51.00 0 0 0.00 16 16 51.00
ตะมะยูง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 27 45.50 24 27 45.50 24 27 45.50 0 0 0.00 24 27 45.50
ศรีบรรพต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47 83 151.38 47 83 151.38 47 83 151.38 0 0 0.00 47 83 151.38
ศรีสาคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 45 152.10 28 45 152.10 27 44 148.10 1 1 4.00 28 45 152.10
เชิงคีรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 12 34.00 10 12 34.00 10 12 34.00 0 0 0.00 10 12 34.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ดาหลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 4.00 3 4 4.00 3 4 4.00 0 0 0.00 3 4 4.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 31.63 23 23 31.63 23 23 31.63 0 0 0.00 23 23 31.63
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 35.25 7 7 35.25 7 7 35.25 0 0 0.00 7 7 35.25
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 14.23 19 19 14.23 19 19 14.23 0 0 0.00 19 19 14.23
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 140 140 430.25 140 140 430.25 139 139 426.25 1 1 4.00 140 140 430.25
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 16.13 18 18 16.13 18 18 16.13 0 0 0.00 18 18 16.13
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25