ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-มิ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนราธิวาส อำเภอศรีสาคร

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาหลง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 29 115.75 27 29 115.75 21 23 89.75 6 6 26.00 27 29 115.75
ซากอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 76.00 22 22 76.00 16 16 51.00 6 6 25.00 22 22 76.00
ตะมะยูง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 33 103.00 33 33 103.00 22 22 50.00 11 11 53.00 33 33 103.00
ศรีบรรพต 0 0 0.00 1 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 32 38 124.00 33 40 125.50 31 37 118.00 1 1 6.00 32 38 124.00
ศรีสาคร 2 2 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 58 58 228.50 60 60 234.50 29 29 126.50 29 29 102.00 58 58 228.50
เชิงคีรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 38.00 11 11 38.00 8 8 30.00 3 3 8.00 11 11 38.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 36.00 7 7 36.00 7 7 36.00 0 0 0.00 7 7 36.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มังคุด 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 3 3 2.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00
ลองกอง 2 2 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 179 179 646.50 181 181 652.50 123 123 426.50 56 56 220.00 179 179 646.50
เงาะ 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25