ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานพืชปทุมมา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.20 4 4 5.20 4 4 5.20 0 0 0.00 4 4 5.20
พิจิตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.05 1 1 0.05 1 1 0.05 0 0 0.00 1 1 0.05
มหาสารคาม 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ร้อยเอ็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
อำนาจเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.38 3 3 1.38 3 3 1.38 0 0 0.00 3 3 1.38
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 82.50 7 7 82.50 7 7 82.50 0 0 0.00 7 7 82.50