ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชกาแฟอาราบีก้า

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชัยภูมิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 24 86.70 24 24 86.70 0 0 0.00 24 24 86.70 24 24 86.70
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 50.00 1 1 50.00 1 1 50.00 0 0 0.00 1 1 50.00
น่าน 0 0 0.00 38 38 78.25 0 0 0.00 0 0 0.00 179 206 957.00 217 244 1,035.25 179 206 957.00 0 0 0.00 179 206 957.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 85.00 312 312 2,947.25 321 321 3,032.25 154 154 665.25 167 167 2,367.00 321 321 3,032.25
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 11 11 207.00 2 2 24.00 0 0 0.00 343 353 2,884.95 356 366 3,115.95 37 37 574.70 308 318 2,334.25 345 355 2,908.95
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 563 585 2,679.77 563 585 2,679.77 88 89 1,273.22 475 496 1,406.55 563 585 2,679.77
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 0 0 0.00 231 237 9,020.03 236 242 9,025.03 50 50 124.00 186 192 8,901.03 236 242 9,025.03