ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24-ต.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชพลับ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เชียงราย 0 0 0.00 3 3 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 124 125 633.55 127 128 641.55 120 121 506.80 4 4 126.75 124 125 633.55
เชียงใหม่ 0 0 0.00 19 20 113.00 0 0 0.00 0 0 0.00 381 390 1,670.85 400 410 1,783.85 381 390 1,670.85 0 0 0.00 381 390 1,670.85
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 2.50 2 3 2.50 2 3 2.50 0 0 0.00 2 3 2.50