ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ก.ย.-2564

ผลการดำเนินงานพืชพลับ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 127 128 641.55 127 128 641.55 123 124 514.80 4 4 126.75 127 128 641.55
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 400 410 1,783.85 400 410 1,783.85 400 410 1,783.85 0 0 0.00 400 410 1,783.85
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 2.50 2 3 2.50 2 3 2.50 0 0 0.00 2 3 2.50