ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24-ต.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชพลัม

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
เชียงราย 0 0 0.00 23 32 84.00 0 0 0.00 0 0 0.00 126 127 420.93 149 159 504.93 125 126 418.93 1 1 2.00 126 127 420.93
เชียงใหม่ 2 2 6.00 4 7 19.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38 39 60.53 44 48 85.53 38 39 60.53 0 0 0.00 38 39 60.53
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.00 4 4 5.00 3 3 4.00 1 1 1.00 4 4 5.00