ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24-ต.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชถั่วเหลือง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 60 60 127.55 60 60 127.55 60 60 127.55 0 0 0.00 60 60 127.55
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พิษณุโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลพบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 102 104 325.50 102 104 325.50 98 100 315.50 4 4 10.00 102 104 325.50
สระแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.30 1 1 0.30 1 1 0.30 0 0 0.00 1 1 0.30
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 126.00 9 9 126.00 0 0 0.00 9 9 126.00 9 9 126.00
อุดรธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 32.00 87 87 633.00 91 91 665.00 11 11 78.00 80 80 587.00 91 91 665.00
เชียงราย 8 8 39.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 35.50 570 572 3,152.71 584 586 3,227.21 258 258 1,350.48 318 320 1,837.73 576 578 3,188.21
เชียงใหม่ 0 0 0.00 7 7 36.00 0 0 0.00 64 66 284.50 158 163 803.50 229 236 1,124.00 60 61 314.00 162 168 774.00 222 229 1,088.00
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 114 118 410.05 114 118 410.05 89 93 314.50 25 25 95.55 114 118 410.05
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 9 9 33.00 0 0 0.00 0 0 0.00 143 143 685.95 152 152 718.95 97 97 444.00 46 46 241.95 143 143 685.95