ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.ย.-2564

ผลการดำเนินงานพืชถั่วเหลือง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 60 60 127.55 60 60 127.55 60 60 127.55 0 0 0.00 60 60 127.55
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
พิษณุโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลพบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 102 104 325.50 102 104 325.50 98 100 315.50 4 4 10.00 102 104 325.50
สระแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.30 1 1 0.30 1 1 0.30 0 0 0.00 1 1 0.30
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 126.00 9 9 126.00 0 0 0.00 9 9 126.00 9 9 126.00
อุดรธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 32.00 87 87 633.00 91 91 665.00 11 11 78.00 80 80 587.00 91 91 665.00
เชียงราย 8 8 39.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 570 572 3,152.71 579 581 3,196.71 258 258 1,350.48 313 315 1,807.23 571 573 3,157.71
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 257 268 1,240.75 258 269 1,245.75 173 181 820.50 85 88 425.25 258 269 1,245.75
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 114 118 410.05 114 118 410.05 89 93 314.50 25 25 95.55 114 118 410.05
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 55.50 132 133 663.45 151 152 718.95 74 75 389.20 77 77 329.75 151 152 718.95