ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26-มี.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชถั่วเหลือง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ลพบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 81 83 297.50 81 83 297.50 81 83 297.50 0 0 0.00 81 83 297.50
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 126.00 9 9 126.00 0 0 0.00 9 9 126.00 9 9 126.00
อุดรธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 32.00 87 87 635.00 91 91 667.00 17 17 123.00 74 74 544.00 91 91 667.00
เชียงราย 73 74 439.00 3 3 19.30 0 0 0.00 0 0 0.00 362 363 2,120.58 438 440 2,578.88 361 362 2,117.58 1 1 3.00 362 363 2,120.58
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 167 175 899.25 167 175 899.25 166 174 889.25 1 1 10.00 167 175 899.25
แพร่ 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 21 21 83.95 102 103 384.00 124 125 468.95 123 124 467.95 0 0 0.00 123 124 467.95
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 121 121 580.95 121 121 580.95 119 119 575.95 2 2 5.00 121 121 580.95