ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชถั่วเหลือง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ลพบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 81 83 297.50 81 83 297.50 81 83 297.50 0 0 0.00 81 83 297.50
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 126.00 9 9 126.00 0 0 0.00 9 9 126.00 9 9 126.00
อุดรธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 32.00 87 87 635.00 91 91 667.00 17 17 123.00 74 74 544.00 91 91 667.00
เชียงราย 0 0 0.00 3 3 19.30 0 0 0.00 10 10 77.20 368 369 2,146.38 381 382 2,242.88 362 363 2,137.38 16 16 86.20 378 379 2,223.58
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 167 175 899.25 167 175 899.25 166 174 889.25 1 1 10.00 167 175 899.25
แพร่ 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 123 124 459.40 124 125 460.40 123 124 459.40 0 0 0.00 123 124 459.40
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 122 122 584.95 122 122 584.95 119 119 575.95 3 3 9.00 122 122 584.95