ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานพืชถั่วเหลือง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ลพบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 81 83 297.50 81 83 297.50 81 83 297.50 0 0 0.00 81 83 297.50
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 126.00 9 9 126.00 0 0 0.00 9 9 126.00 9 9 126.00
อุดรธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 32.00 87 87 635.00 91 91 667.00 17 17 123.00 74 74 544.00 91 91 667.00
เชียงราย 0 0 0.00 3 3 19.30 0 0 0.00 0 0 0.00 387 388 2,274.08 390 391 2,293.38 362 363 2,137.38 25 25 136.70 387 388 2,274.08
เชียงใหม่ 0 0 0.00 1 1 50.00 0 0 0.00 4 4 14.00 182 189 942.25 187 194 1,006.25 163 170 828.25 23 23 128.00 186 193 956.25
แพร่ 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 123 124 459.40 124 125 460.40 123 124 459.40 0 0 0.00 123 124 459.40
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 6 6 27.50 0 0 0.00 26 26 61.50 134 134 764.45 166 166 853.45 87 87 486.95 73 73 339.00 160 160 825.95