ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 11-ส.ค.-2563

ผลการดำเนินงานพืชถั่วเหลือง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 60 60 127.55 60 60 127.55 60 60 127.55 0 0 0.00 60 60 127.55
ปทุมธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พิษณุโลก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลพบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 102 104 325.50 102 104 325.50 98 100 315.50 4 4 10.00 102 104 325.50
สระแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.30 1 1 0.30 1 1 0.30 0 0 0.00 1 1 0.30
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 126.00 9 9 126.00 0 0 0.00 9 9 126.00 9 9 126.00
อุดรธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 32.00 87 87 633.00 91 91 665.00 11 11 78.00 80 80 587.00 91 91 665.00
เชียงราย 8 8 39.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 35.50 570 572 3,152.71 584 586 3,227.21 287 288 1,474.73 289 290 1,713.48 576 578 3,188.21
เชียงใหม่ 0 0 0.00 10 10 34.00 0 0 0.00 1 1 5.00 213 220 1,103.25 224 231 1,142.25 50 51 280.00 164 170 828.25 214 221 1,108.25
แพร่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 114 118 410.05 114 118 410.05 89 93 314.50 25 25 95.55 114 118 410.05
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 143 143 685.95 143 143 685.95 94 94 434.75 49 49 251.20 143 143 685.95