ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชมะขามหวาน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
นครพนม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 122 128 499.75 122 128 499.75 122 128 499.75 0 0 0.00 122 128 499.75
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 10.00 2 2 10.00 2 2 10.00 0 0 0.00 2 2 10.00
สระบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สระแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
สุพรรณบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
หนองคาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองบัวลำภู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 28.50 55 55 340.75 59 59 369.25 59 59 369.25 0 0 0.00 59 59 369.25
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 32 33 363.00 2 2 9.00 26 26 311.00 185 198 3,197.30 245 259 3,880.30 54 58 985.30 159 168 2,532.00 213 226 3,517.30
เลย 11 11 271.00 30 30 205.50 24 24 198.00 2 2 9.00 201 202 1,596.00 268 269 2,279.50 168 169 1,277.00 59 59 526.00 227 228 1,803.00