ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ก.ย.-2564

ผลการดำเนินงานพืชถั่วเหลืองฝักสด

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขอนแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.08 3 3 1.08 0 0 0.00 3 3 1.08 3 3 1.08
นครพนม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 1 1 9.00 0 0 0.00 1 1 9.00 1 1 9.00
นครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 98 152 362.25 98 152 362.25 97 151 360.25 1 1 2.00 98 152 362.25
ลพบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 202 238 493.75 202 238 493.75 202 238 493.75 0 0 0.00 202 238 493.75
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 614 728 1,067.21 614 728 1,067.21 614 728 1,067.21 0 0 0.00 614 728 1,067.21
สระบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00
สิงห์บุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สุพรรณบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อุทัยธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 586 819 2,071.15 587 820 2,073.15 571 804 2,006.95 16 16 66.20 587 820 2,073.15
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 612 922 2,494.16 612 922 2,494.16 611 921 2,493.56 1 1 0.60 612 922 2,494.16
เพชรบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 18 38.50 17 18 38.50 17 18 38.50 0 0 0.00 17 18 38.50