ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานพืชถั่วเหลืองฝักสด

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขอนแก่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.08 3 3 1.08 3 3 1.08 0 0 0.00 3 3 1.08
นครพนม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 1 1 9.00 1 1 9.00 0 0 0.00 1 1 9.00
นครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พะเยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 230 450 1,000.45 230 450 1,000.45 162 309 704.25 68 141 296.20 230 450 1,000.45
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 204 270 607.00 205 271 609.00 151 207 490.50 54 64 118.50 205 271 609.00
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 402 525 1,074.25 402 525 1,074.25 97 115 337.75 305 410 736.50 402 525 1,074.25
สระบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
สิงห์บุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
อุทัยธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1,036 1,903 5,344.25 1,037 1,904 5,347.25 367 488 1,579.70 670 1,416 3,767.55 1,037 1,904 5,347.25
เชียงใหม่ 0 0 0.00 1 1 0.06 0 0 0.00 0 0 0.00 628 906 2,297.75 629 907 2,297.81 438 560 1,595.85 190 346 701.90 628 906 2,297.75
เพชรบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
แม่ฮ่องสอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 55 60 155.75 55 60 155.75 55 60 155.75 0 0 0.00 55 60 155.75