ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-มี.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชมะม่วงเขียวเสวย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กาฬสินธุ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
ขอนแก่น 4 4 34.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 34.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
จันทบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00
ชลบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 1 1 9.00 1 1 9.00 0 0 0.00 1 1 9.00
ชัยนาท 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นครปฐม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
น่าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 131 149 982.82 131 149 982.82 131 149 982.82 0 0 0.00 131 149 982.82
พิจิตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 34 216.20 33 34 216.20 33 34 216.20 0 0 0.00 33 34 216.20
พิษณุโลก 1 1 2.25 2 2 8.63 15 15 83.00 0 0 0.00 21 22 119.94 39 40 213.82 36 37 202.94 0 0 0.00 36 37 202.94
ลำปาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.83 3 3 0.83 3 3 0.83 0 0 0.00 3 3 0.83
ลำพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.16 2 2 3.16 2 2 3.16 0 0 0.00 2 2 3.16
สงขลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
สระแก้ว 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 301.00 4 4 301.50 3 3 301.00 0 0 0.00 3 3 301.00
อุดรธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
อุตรดิตถ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อุทัยธานี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 7.88 4 4 7.88 4 4 7.88 0 0 0.00 4 4 7.88
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 1 1 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00