ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13-ธ.ค.-2562

ผลการดำเนินงานพืชต้นหอมญี่ปุ่น

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นครราชสีมา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เชียงราย 0 0 0.00 1 1 0.13 5 5 5.52 0 0 0.00 101 102 115.75 107 108 121.40 106 107 121.27 0 0 0.00 106 107 121.27
เชียงใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 92 93 152.50 92 93 152.50 88 89 137.00 4 4 15.50 92 93 152.50
เพชรบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
เลย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 37.00 12 12 37.00 1 1 0.50 11 11 36.50 12 12 37.00